In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zarządzanie handlem zagranicznym

Cła & Handel Międzynarodowy

Coraz bardziej złożony rynek XXI wieku wymaga od przedsiębiorstw, które angażują się w wymianę towarów i usług ponad granicami międzynarodowymi, zachowania czujności i dbałości o szczegóły. Stale zmieniająca się arena regulacyjna wymaga ciągłego doradztwa ze strony doświadczonego zespołu prawnego.

GWLAW doradza klientom w zakresie wymogów związanych z przywozem, egzekwowanych przez europejskie służby oraz międzynarodowe administracje celne. Nasz doświadczony zespół prawa celnego wspiera klientów w swobodnym poruszaniu się po złożonych regulacjach celnych, określających import towarów do Europy oraz pozostałych międzynarodowym rynków.

Nasi klienci z szerokiego wachlarza branż, dzięki naszym wskazówkom są w stanie zmniejszyć ryzyko audytów i dochodzeń, minimalizując jednocześnie swoje zobowiązania z tytułu podatku od podatku, akcyzy i podatku od wartości dodanej. Prawnicy z GWLAW wykorzystują szeroki wachlarz umiejętności prawnych i politycznych, aby zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego klienta, zapewniając bezpieczne transakcje i zgodność z przepisami dotyczącymi kontroli celnych i importowych.

Prawnicy dzespołu GWLAW rutynowo doradzają w sprawie prawa celnego EU, odnoszącego się do handlu międzynarodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, przepisów importowych i zgodności z eksportem. Nasza praktyka doradza w zakresie klasyfikacji taryfowej, ustalania ceł HTS, kraju pochodzenia(Origin) oraz wymogów dotyczących oznakowania, bezpieczeństwa łańcucha dostaw, wymogów dopuszczalności, audytów celnych, i wielu innych aspektów handlu międzynarodowego.

Nasz zespół pracuje niestrudzenie, aby zapewnić sukces klientów w sytuacjach, począwszy od minimalizacji ceł i opłat, przez wzmocnienie łańcucha dostaw i bezpieczeństwa granic, a skończywszy na ciągłej zgodności z rządowymi przepisami celnymi.

IMPORT

GWLAW zapewnia fachową poradę dla firm importujących do EU.

Importerzy borykają się z licznymi zawiłościami prawnymi i wymogami ze strony urzędów celnych, które nadzorują handel celny i międzynarodowy. Jesteśmy tutaj, aby pomóc naszym klientom poruszać się po wzmożonych kontrolach celnych.

Urzędy celne oczekują, że importerzy zachowają 'należytą staranność' jako standard zgodności z przepisami przy raportowaniu klasyfikacji taryfowej, kraju pochodzenia, oceny wyceny i programu preferencji celnych. Nasza praktyka zapewnia pełen zakres usług związanych z przestrzeganiem przepisów celnych, które chronią naszych klientów przed wszelkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi, które mogą wynikać z błędów lub niezgodności.

GWLAW rutynowo udziela porad w zakresie ustalenia wartości celnej, klasyfikacji, kraju pochodzenia, etykietowania i znakowania, obligacji importowych i wielu innych kwestii związanych z importem towarów do EU. Reprezentujemy klientów przed lokalnymi urzędnikami celnymi w odpowiedzi na każdy rodzaj działań egzekucyjnych. W przypadku, gdy klient staje się przedmiotem dochodzenia, nasz zespół zapewnia doradztwo na wszystkich etapach, negocjując zmniejszenie kar i składając petycje o zwrot utraconego towaru.

Nasz zespól celny wspiera klientów w celu uniknięcia problemów z urzędami celnymi. Regularnie udzielamy wskazówek dotyczących szerokiego zakresu z zagadnień związanych z przywozem towarów do EU, w tym:

  • Klasyfikacja taryfowa HTS
  • Oceny wyceny
  • Procedury wjazdu
  • Oznaczanie i etykietowanie kraju pochodzenia
  • Kwalifikacja towarów na podstawie Free Trade Agreements

KLASYFIKACJA TARYFOWA:

Nasza praktyka w zakresie ceł i handlu międzynarodowego w GWLAW doradza klientom w kilku obszarach związanych z Europejskim prawem celnym. Jednym z głównych tematów ważnych dla naszych klientów jest klasyfikacja taryfowa, która dotyczy procesu ustalania odpowiedniego kodu taryfy dla towarów importowanych i eksportowanych. Wszystkie towary importowane do Polski muszą podlegać zharmonizowanej taryfie, która zasadniczo klasyfikuje każdy import wchodzący do strumienia handlowego w oparciu o rodzaj produktu i cła. System klasyfikacji towarów określa również sposób opodatkowania przedmiotów. Ponieważ efektywna stawka celna jest określana na podstawie klasyfikacji taryfowej, spory między importerami a organami celnymi są powszechne, jeśli chodzi o klasyfikację taryfową. Klasyfikacja taryfowa wpływa na wiele aspektów importowanych towarów, w tym cła, podatki akcyzowe, zarządzanie pochodzeniem, podatek VAT od importu, cła preferencyjne oraz ograniczenia importowe / eksportowe. Bez prawidłowej klasyfikacji taryfowej w dokumentach przywozowych importer może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez organy rządzące za wszelkie taryfy, które mogą mieć zastosowanie do tych towarów. W przypadku powstania takiego sporu, przepisy celne zezwalają agencji na „odzyskanie” niezapłaconych ceł za wcześniejszy import w ciągu pięciu lat. Nasz zespól poza ustalaniem prawidłowej klasyfikacji taryfowej pomaga klientom, również w zarządzaniu relacjami z licencjonowanymi pośrednikami celnymi. Broker celny jest odpowiedzialny za stosowanie „rozsądnego nadzoru i kontroli”, ale nie jest odpowiedzialny za opracowywanie klasyfikacji lub zarządzanie wewnętrzną zgodnością z przepisami.

Obowiązkiem zarejestrowanego importera jest zachowanie „należytej staranności”, co oznacza, że importer, a nie jego broker, będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędy. Zespół GWLAW zapewnia wykwalifikowanych doradców, aby chronić importera przed nieprzewidzianymi działaniami egzekucyjnymi i karami wynikającymi z błędów klasyfikacji taryfowej. Nasza firma jest w stanie zajmować się kwestiami klasyfikacji taryfowej niezależnie lub w ramach ogólnej analizy zgodności.

WARTOSC CELNA:

GWLAW pomaga naszym klientom w analizie metod ustalenia wartości celnej, aby upewnić się, że podczas importu stosowana jest prawidłowa wartość celna. Wartość celna produktu będzie miała bezpośredni wpływ na jego podatki, cła i opłaty. Importer ma za zadanie utrzymanie procesu, który prawidłowo zgłasza i rejestruje rzeczywistą wartość importowanych towarów do służb celnych. Niezastosowanie się do tego może skutkować niedopłatą lub nadpłatą ceł do Urzędów celnych. Chociaż preferowaną metodą wyceny jest „wartość transakcyjna” w większości krajów świata, w stosownych przypadkach można zastosować szereg innych, bardziej skomplikowanych metod. Wykwalifikowany zespól celny będzie wiedział, która metoda wyceny jest najbardziej adekwatna w unikaniu wyższych ceł i jak ją stosować z „należytą starannością”, aby uniknąć kar. Podstawową rolą pełnomocnika celnego przy analizie ustalenia wartości celnej jest określenie najkorzystniejszej wartości transakcji importowych w celu zmniejszenia odpowiedzialności z tytułu ceł importowych. Kary za nieprzestrzeganie przepisów mogą być kosztowne i surowe, zwłaszcza w przypadku dodatkowych kosztów kar za zaniedbanie. Nasza firma zdaje sobie sprawę ze złożoności transakcji importowych i różnych struktur biznesowych, które mogą mieć wpływ na ustalenie wartości dla organów celnych. Zespól celny naszej Kancelarii zajmuje się analizą operacji importowych naszych klientów w celu ustalenia najkorzystniejszej wyceny podlegającej ocleniu, uzyskania w ich imieniu prawomocnych orzeczeń celnych. Pracujemy, aby odzyskać nadpłaty celne i zapewnić oszczędności celne w przyszłości. W przypadku stwierdzenia wyraźnego zaniżenia wyceny wcześniejszego importu zostanie przygotowana analiza w sposób pozwalający uniknięcia kar. Respektując transakcje międzynarodowe w celu obniżenia wartości podlegającej ocleniu, nasi prawnicy pomagają klientom w osiągnięciu oszczędności, dokumentując zgodność i unikając działań egzekwujących przez urzędy celne.

OZNACZANIE KRAJU POCHODZENIA:

Zespól GWLAW zdaje sobie sprawę z zawiłości, z jakimi borykają się importerzy, przy obowiązujących przepisach celnych, przy określaniu kraju pochodzenia (COO) oraz oznaczeń wymaganych dla towarów importowanych do Europy. W dzisiejszym globalnym środowisku produkcyjnym określenie kraju pochodzenia może być złożonym i czasami subiektywnym procesem, szczególnie gdy części składowe gotowego produktu mogą pochodzić z wielu krajów. Produkty często podlegają regułom, które różnią się w zależności od pochodzenia. Kraj pochodzenia produktu może wpływać na jego stawkę celną i kwalifikację do programów preferencji celnych, a także to, czy podlega on sankcjom handlowym, cłom i innym ograniczeniom importowym. Brak prawidłowego określenia kraju pochodzenia i odpowiedniego oznaczenia lub etykiety tych towarów może spowodować utratę preferencji celnych, surowe kary, zatrzymania i konfiskaty. Kancelaria GWLAW regularnie doradza klientom, jak prawidłowo zidentyfikować i oznaczyć właściwy kraj pochodzenia zgodnie z przepisami celnymi dotyczącymi importów.

Zasady preferencyjne oraz niepreferencyjne oznaczenia kraju pochodzenia są regulowane na dwa sposoby. Preferencyjne reguły pochodzenia dotyczą towarów objętych wolną lub preferencyjną umową handlową (FTA, GPS), w ramach której produkt może korzystać z obniżonych taryf. Gdy towary importowane nie kwalifikują się do programu ceł preferencyjnych, do określenia kraju pochodzenia stosuje się reguły niepreferencyjne. W przypadku towarów, które zostały wyhodowane, lub wyprodukowane w jednym kraju lub „całkowicie uzyskane” w tym kraju, określenie jest proste, ale towary, które nie są „całkowicie uzyskane” w jednym kraju, utrudniają podjęcie tej decyzji. Niepreferencyjny standard dotyczący ustalania kraju pochodzenia w tym przypadku opierałby się na ostatnim miejscu, w którym towar zostałby w znacznym stopniu przekształcony w „nowy i odrębny” artykuł. Praktyka w zakresie ceł i handlu międzynarodowego w Kancelarii GWLAW oferuje klientom fachowe wskazówki dotyczące określania kraju pochodzenia i wszelkich kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów związanych z importem towarów.

AUDYT CELNY:

Kancelaria GWLAW zapewnia strategiczne wytyczne naszym klientom, którzy mogą być narażeni na audyty celne służb celnych. Każdy importer musi zachować „należytą ostrożność” przy deklarowaniu szczegółowych informacji dotyczących importowanych towarów wprowadzanych na rynek. Szczegóły te obejmują klasyfikację, kraj pochodzenia, wycenę i wszelkie mające zastosowanie programy preferencji celnych. Audyty to jeden ze sposobów, w jaki urząd celny weryfikuje zgodność i egzekwuje ich najwyższe standardy. Ocena wymaga kompleksowego przeglądu zapisów i dokumentacji firmy, aby udowodnić, że firma ma wdrożony system zapewniający zgodność z przepisami i regulacjami celnymi. Prawnicy z zespołu celnego  w GWLAW współpracują z klientami, aby upewnić się, że posiadają odpowiednie systemy zgodności z przepisami i regulacjami, a my pomagamy im pomyślnie przejść wszelkie audyty celne. Kancelaria GWLAW zapewnia importerom analizę wybranych dokumentów importowych i przedstawia newralgiczne punkty, które mogą zostać wykazane podczas zewnętrznego audytu celnego.