Agnieszka Mitręga

Radca prawny, wspólnik zarządzajacy GWLAW

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach oraz prawie korporacyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami.

Zajmuje się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych.

Doradza spółkom publicznym i prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem papierów wartościowych, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych.

Specjalizuje się także w strukturyzacji i prowadzeniu transakcji M&A oraz reorganizacjach grup kapitałowych (podziały, przekształcenia, połączenia).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcjach na rynku wierzytelności (nabywanie portfeli wierzytelności, umowy o subpartycypację i sekurytyzację). Doradza także firmom windykacyjnym w zakresie zawierania umów serwisowych oraz podmiotom zarządzającym wierzytelnościami w zakresie umów o zarządzania portfelami wierzytelności.

Specjalizuje się także w doradztwie związanym z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe.

Reprezentuje klientów m.in. w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cechuje ją profesjonalizm, biznesowe i całościowe podejście do prowadzonych spraw klientów oraz zdyscyplinowanie w działaniu.

 

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach, instytucjach finansowych (dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, polskie i międzynarodowe instytucje pożyczkowe oraz firmy zarządzające wierzytelnościami).

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kolonii.

Zna biegle język angielski oraz niemiecki.

  • Prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie strukturyzacji i prowadzenia transakcji M&A
  • Doradza w zakresie prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych
  • Specjalizuje się w funduszach inwestycyjnych
  • Doradza w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych i zarządzaniu wierzytelnościami
  • Reprezentuje klientów przed KNF i UOKiK