Polityka cookies

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 71 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467341, NIP: 5252558402, REGON: 146768660 (dalej: Administrator). Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie),
 • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • realizacji newslettera, w przypadku, gdy zostawił/a nam Pan/Pani do tego celu adres e-mail; podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, dostawcy usług prawnych, podatkowych oraz księgowych, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi logistyczne i kurierskie, audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Administratora danych usług,
 • jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także inne osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy państwowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi nam Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach,
 • do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda.

Pani/Pana dane mogą być gromadzone w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy,
 • podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne; odmowa podania danych uniemożliwi kontakt z Panią/Panem lub przesyłanie Pani/Panu treści marketingowych w tym newslettera.

§1. Dane osobowe

Na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu:

 • Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, prawo usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator nie będzie mógł jednak usunąć ́ Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się ̨ z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator danych może nie uwzględnić́ sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.
 • Prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w oparciu o Pani/Pana zgodę,̨ ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: info@gwlaw.pl.

§2. Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszy portal internetowy z plików cookies.

 1. Niniejsza witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 71, 12 piętro, 00-112 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467341, NIP 5252558402, REGON 146768660
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach niniejszej witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator niniejszej witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

§3. Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 71, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467341, NIP: 5252558402, REGON: REGON: 146768660.

 1. Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa („GiW”) przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w GiW, w tym w sprawach związanych z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane możliwy jest kontakt z GiW za pośrednictwem adresu e-mail: info@gwlaw.pl.