Działalność gospodarcza w fundacji rodzinnej w Polsce – co musisz wiedzieć?

Ustawa o fundacji rodzinnej przyjmuje tzw. model pośredni, który zakłada, że fundacja rodzinna co do zasady nie może wykonywać działalności gospodarczej, chyba że działalność ta obejmuje jeden z przypadków ścisle wskazanych w ustawie. Ustawa o fundacji rodzinnej przewiduje osiem przypadków, w których fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą, należą do nich w szczególności:

  • zbywanie mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  • najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie;
  • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze;
  • nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  • czy udzielanie pożyczek spółkom, których wspólnikiem jest fundacja lub beneficjentom.