Czym jest fundacja rodzinna? Kto jest założycielem fundacji rodzinnej i co zyskuje fundator?

Czym jest fundacja rodzinna​?

Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Stanowi ona bowiem odpowiedź na coraz większą potrzebę korzystania z rozwiązań, które zapewnią wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem rodzinnym.

Kto jest założycielem fundacji rodzinnej?​

Założycielem fundacji rodzinnej jest fundator, który nieodpłatnie przekazuje na rzecz fundacji składniki majątkowe wchodzące w skład majątku rodzinnego (akcje lub udziały w spółkach, nieruchomości, gotówkę, papiery wartościowe, dzieła sztuki itp.) i nie otrzymuje w zamian żadnego ekwiwalentu w postaci praw udziałowych.

Co zyskuje fundator fundacji rodzinnej?​

Fundator zyskuje natomiast określone uprawnienia w zakresie kształtowania zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej, w szczególności określenia kręgu beneficjentów fundacji (co do zasady członków rodziny, choć niekoniecznie), którym przyznane zostają sprecyzowane prawa do dochodów osiąganych przez fundację oraz jej majątku.

Od woli fundatora zależy kto i na jakich zasadach (w tym po spełnieniu jakich warunków) czerpać będzie korzyści z zysków i majątku fundacji rodzinnej. Fundator może przykładowo zdecydować, że beneficjent otrzyma określone środki lub majątek po osiągnięciu określonego wieku, zdobyciu określonego wykształcenia bądź uprawnień czy też spełnieniu innego warunku.

Fundator ma dużą swobodę w zakresie kształtowania kręgu beneficjentów i zasad ich partycypowania w majątku fundacji. Poprzez odpowiednie skonstruowanie statutu oraz innych dokumentów fundacji oraz wyposażenie organów fundacji w określone kompetencje, fundator może należycie zabezpieczyć wniesiony do fundacji majątek rodzinny i zapewnić, że będzie on zarządzany i pomnażany przez następne pokolenia rodziny.