Przepisy karne w ustawie o fundacji rodzinnej

Człowiek pod lupom

W art. 128 ustawy o fundacji rodzinnej (dalej – ustawa) zdefiniowano trzy występki godzące w obowiązki informacyjne nałożone na fundację rodzinną przez art. 84 ustawy. Te obowiązki sprowadzają się do terminowego przekazywania przez fundację rodzinną konkretnych danych na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej (dalej – KAS), w terminie wyznaczonym przez ten organ, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania.

Na mocy art. 84 ustawy fundacja rodzinna jest zobowiązana przekazać organowi KAS dane zawarte na liście beneficjentów, spis mienia oraz informacje o świadczeniach lub mieniu przekazanym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, w tym ich rodzaju, wysokości świadczeń lub wartości mienia, terminie i sposobie spełnienia świadczeń lub przekazaniu mienia. Fundacja ma obowiązek podać takie dane za okres wskazany w żądaniu organu KAS. Należyta realizacja tego obowiązku ma umożliwić organom skarbowym ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych fundacji rodzinnej. De facto więc art. 128 ustawy ma na celu zabezpieczenie interesów finansowych Skarbu Państwa w zakresie wpływów z podatków od fundacji rodzinnej.

Osoba uprawniona do prowadzenia spraw fundacji lub do jej reprezentowania poniesie odpowiedzialność karną na podstawie art. 128 ustawy, jeśli nie przekaże informacji, których żąda organ KAS, w zakreślonym przez ten organ terminie (ust. 1) albo jeśli poda temu organowi informacje nieprawdziwe (ust. 3). W świetle art. 54 ustawy uprawnienia do prowadzenia spraw fundacji oraz reprezentowania jej przysługują zarządowi. Zarząd fundacji może być organem jednoosobowym albo kolegialnym (56 ustawy).

Z odpowiedzialnością karną musi się też liczyć każdy, kto utrudnia albo udaremnia wykonie obowiązku przekazania danych na żądanie KAS (ust. 2).

Na mocy art. 116 k.k. do przepisów karnych ustawy o fundacji rodzinnej znajdują zastosowanie przepisy części ogólnej kodeksu karnego, które regulują zasady odpowiedzialności karnej i jej wymiaru.

W świetle art. 8 k.k., warunkiem odpowiedzialności karnej za wszystkie występki z art. 128 ustawy jest umyślność, tj. sprawca musi mieć świadomość żądania przez organ KAS określonych danych i chcieć albo godzić się na ich nieprzekazanie (ust. 1), na zdezinformowanie organu (ust. 3) czy też na sabotowanie wykonania obowiązku ich przekazania (ust. 2).

Występki zdefiniowane w art. 128 ustawy są zagrożone wyłącznie karą grzywny, w wymiarze od 240 (ust. 1 i 2) albo od 360 (ust. 3) do 540 stawek dziennych. Wartość jednej stawki dziennej wynosi od 10 do 2000 zł.

Występki z art. 128 ustawy są ścigane z oskarżenia publicznego, z urzędu.

Prawnicy zaangażowani