Zmiany w przepisach dotyczące pracowników

pracownicy

W najbliższym czasie do polskiego porządku prawnego zostaną wdrożone dwie dyrektywy unijne dotyczące pracowników: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej („Dyrektywa I”) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE („Dyrektywa II”). Polski prawodawca postanowił jedną ustawą wprowadzić do polskiego porządku prawnego przepisy obu tych dyrektyw – projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jest więc dużą nowelizacją przepisów prawa pracy, która ma wejść w życie 1 sierpnia 2022 r.

Czy polski ustawodawca ww. projektem ustawy wdraża dokładne założenia dyrektyw? A może zdecydował się wprowadzić rozwiązania idące dalej niż treść przepisów unijnych? Autorka przedstawia najważniejsze nadchodzące zmiany w prawie pracy, które mogą okazać się kluczowe zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Artykuł został opublikowany w magazynie Poligrafika