O czym należy pamiętać przy zbyciu udziałów w spółce z o.o. ?

umowa zbycia udziałów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form do prowadzenia działalności, realizacji przedsięwzięcia, inwestycji. Inaczej niż spółki osobowe, a więc inaczej niż np. spółka komandytowa, może być zawiązana zarówno przez jedną osobę, podmiot, jak i wielu wspólników. Jedyny wyjątek w tym zakresie dotyczy zawiązywania takiej spółki przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie może zawiązać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnie, bez udziału innych wspólników.

Wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wniesiony do spółki wkład przysługują udziały. Udziały z kolei, stanowią kapitał zakładowy spółki. Wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 złotych, a wysokość kapitału zakładowego nie może być mniejsza niż 5000 złotych. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć równą wartość nominalną bądź nierówną. W tym drugim przypadku każdy ze wspólników może mieć nie więcej niż jeden udział w spółce.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są przedmiotem obrotu gospodarczego. Wspólnicy mogą dokonywać zbycia udziałów zarówno pomiędzy sobą, jak i na rzecz osób trzecich. Zbycie udziałów może nastąpić w drodze np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, może być również przedmiotem umowy o podział majątku wspólnego małżonków, nawet jeśli tylko jeden z małżonków był dotychczas wspólnikiem spółki.

O czym należy pamietać przy zbyciu udziałów w sp. z o.o. w szczegółach opisuje Luiza Kwaśnicka.

Artykuł został opublikowany w magazynie Monter Stolarki.