Zmiany w przepisach dotyczących punktów karnych dla kierowców

Dzień 17 września 2022 r. przyniósł kierowcom nie tylko kolejne zaostrzenie grzywien nakładanych mandatami karnymi, ale również nowe, surowsze zasady naliczania i kasowania punktów karnych przypisanych do popełnianych przez nich naruszeń przepisów drogowych. Od tej daty obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1951). W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia wyszczególniono wszystkie naruszenia przepisów ruchu drogowego wpisywane do policyjnej ewidencji oraz przypisaną im liczbę punktów karnych. Ten nowy tzw. taryfikator punktów karnych jest dużo surowszy niż poprzedni. Od 17 września 2022 r. maksymalna liczba punktów za jedno naruszenie wynosi 15, a do 16 września 2022 r. wynosiła 10. Te najwyższe wartości zostały przypisane do najpoważniejszych naruszeń, takich jak wszystkie czyny zakwalifikowane jako przestępstwa, a z wykroczeń – m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych czy wchodzącemu na nie czy też przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h.

Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem dotyczą jednak nie tylko zwiększonej liczby punktów za poszczególne naruszenia.

Na mocy nowego rozporządzenia wydłużono również okres w jakim punkty karne są widoczne na koncie kierowcy, który je otrzymał. Przed zmianą prawa punkty były kasowane po roku, a od 17 września br. obowiązuje zasada kasowania ich po upływie dwóch lat, liczonych od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie naruszenia. Przy tym, co stanowi istotne novum, jeżeli w sprawie o naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego, który stanowi dochód budżetu państwa (mandat nałożony przez Policję) lub gdy taką grzywnę nałożył organ Inspekcji Transportu Drogowego, wówczas punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie 2 lat od daty uiszczenia grzywny (§ 6 ust. 2 rozporządzenia w zw. z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. poz. 2328 ze zm.). To rozwiązanie można postrzegać jako „naturalną” zachętę dla kierowców, którzy popełnili wykrocznie do przyjmowania mandatów karnych i płacenia wymierzonych nimi grzywien za pomocą terminala, bezpośrednio po otrzymaniu mandatu.

Prawnicy zaangażowani