Wakacje kredytowe – wszystko co chcielibyście wiedzieć a obawiacie się zapytać

wakacje kredytowe
  1. Czy z zawieszenia spłaty kredytu może skorzystać przedsiębiorca?

Przedsiębiorca, który zawarł umowę kredytu związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, nie będzie uprawniony do skorzystania z wakacji kredytowych.

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK, prawo do skorzystania z wakacji kredytowych ma kredytobiorca niezależnie od tego, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, ale istotne jest, czy umowę kredytu zawarł jako konsument czy jako przedsiębiorca. Jeżeli jako konsument – to, po spełnieniu pozostałych warunków, jest uprawniony do skorzystania z wakacji kredytowych. Co więcej, nie ma znaczenia, czy zarejestrował w nieruchomości, której umowa kredytu dotyczy, swoją działalność gospodarczą, o ile nieruchomość ta służy także zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych.

Rzecznik Finansowy z kolei nadmienia, że nawet przedsiębiorca, który zawarł umowę kredytu jako przedsiębiorca, ale nie jest to umowa związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (wykorzystuje nieruchomość na własne cele mieszkaniowe), powinien mieć możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Istotne jest, czy w okolicznościach danej sprawy przedsiębiorca będzie mógł być uznany za konsumenta.

Należy jednak zwrócić uwagę także na stanowisko Związku Banków Polskich, w którym ZBP wskazał, że przedsiębiorca, który do kosztów uzyskania przychodu zalicza koszty kredytu, nie będzie uprawniony do skorzystania z wakacji kredytowych.

Trudno jednoznacznie przesądzić, jak rozpatrywać tego typu wnioski będą banki. Wszystkie przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie na podstawie całości okoliczności każdej sprawy.

  1. Co to znaczy, że umowa kredytu została zawarta na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nie oznacza jedynie zakupu nieruchomości, w której kredytodawca zamierza zamieszkać (lokal, dom jednorodzinny), ale także budowę czy przebudowę domu, remont.

  1. Czy skorzystanie z wakacji kredytowych oznacza zawieszenie całej umowy kredytu?

Skorzystanie z wakacji kredytowych, czyli zawieszenie spłaty kredytu w danym okresie nie oznacza zawieszenia spełnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy. Tym samym wykonaniu powinny podlegać obowiązki stron niezwiązane ze spłatą kredytu, w tym obowiązki informacyjne kredytodawcy, uruchomienie kolejnych transz kredytu czy prawo kredytobiorcy do nadpłaty kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki (w tym odsetki za opóźnienie) ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Wyłączenie z kosztów podlegających zawieszeniu opłat związanych z umowami ubezpieczenia związane jest z koniecznością zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, co oznacza, że okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

  1. Czy można wnioskować o zawieszenie płatności raty, której termin płatności już nadszedł?

Zawieszenie płatności możliwe jest w stosunku do raty, której termin płatności jeszcze nie nadszedł. Nie mniej jednak, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, bank ma obowiązek uwzględnić wniosek o skorzystanie z wakacji kredytowych również, jeżeli wpłynął do banku w dniu płatności raty. Jeżeli bank pobrał płatność, ma obowiązek ją zwrócić.

  1.  Czy zawieszenie kredytu zależne jest od potwierdzenia przez bank przyjęcia wniosku?

Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. Kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku potwierdza jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie konsumentowi. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa jednak na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

  1. Czy można skorzystać z wakacji kredytowych w stosunku do kilku umów kredytu?

Nie, możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dotyczy jednej umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie można podzielić tego uprawnienia na kilka umów, nawet jeżeli kredytobiorca chciałby skorzystać z 4 miesięcy wakacji kredytowych w stosunku do jednej umowy i z 4 miesięcy w stosunku do drugiej.

Prawnicy zaangażowani