Wakacje kredytowe – kto może z nich skorzystać?

wakacje kredytowe

„USTAWOWE” WAKACJE KREDYTOWE

Prezydent RP w dniu 14 lipca 2022 r. podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która zawiera przepisy o wsparciu kredytobiorców w postaci tzw. „wakacji kredytowych”.

Oznacza to, że począwszy od 29 lipca 2022 r., wobec upływu vacatio legis ustawy, uprawnieni kredytobiorcy będą mogli składać wnioski do swoich banków kredytujących.

„Ustawowe” wakacje kredytowe dają możliwość zawieszenia spłaty łącznie ośmiu rat kredytu hipotecznego w 2022 oraz 2023 r. Maksymalny okres odroczenia płatności umożliwia zawieszenie spłat w wymiarze po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów w 2023 r.

Co istotne, zawieszeniu ulegnie część kapitałowa, jak i odsetkowa rat. Ponadto, ustawodawca zdecydował, że jedyne opłaty, jakie w tym czasie kredytobiorca może ponieść dotyczyć będą ubezpieczeń związanych z umową.

Wykorzystanie „ustawowych” wakacji kredytowych powoduje przesunięcie płatności odroczonych rat na koniec okresu kredytowania wydłużając czas trwania umowy. Nie będzie się to jednak wiązało z naliczeniem dodatkowych odsetek. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

„Ustawowe” wakacje kredytowe nie określają kryterium dochodowego. Skorzystać z nich mogą osoby posiadające kredyty hipoteczne w polskiej walucie, zaciągnięte w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, z którymi umowy kredytowe zostały zawarte przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania przypada co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

W przypadku posiadania kilku kredytów hipotecznych, kredytobiorca będzie mógł wnioskować o wakacje kredytowe jedynie dla jednego z nich. Ponadto, jak wskazano powyżej, kredyt powinien dotyczyć nieruchomości służącej zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, tym samym, nie obejmuje kredytów zaciągniętych w celach prowadzenia działalności gospodarczej, jak też inwestycyjnych (np. mieszkań na wynajem).

Ostatecznie pozbawiono Frankowiczów możliwości skorzystania z wakacji kredytowych- ustawa zawiera wyłączenie dotyczące kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

 

Prawnicy zaangażowani