Ustanowienie beneficjentów fundacji rodzinnej

Beneficjent, Fundacja rodzinna

Proces sukcesji często stanowi dla właścicieli firm rodzinnych impuls do rozważań na temat Jednym z kluczowych etapów tworzenia fundacji rodzinnej jest ustanowienie kręgu beneficjentów wraz z określeniem zasad na jakich partycypować będą w zyskach i majątku fundacji.

To od fundatora zależy, czy beneficjentami będą wyłącznie członkowie jego rodziny, czy też osoby spoza rodziny, np. menadżerowie firmy, która ulokowana została w fundacji oraz osoby prawne/”ułomne osoby prawne”. Co istotne, beneficjentem fundacji rodzinnej może być także sam fundator, jeżeli taka będzie jego wola.

W zależności od uprawnień przyznanym beneficjentom przez fundatora zasadniczo podzielić można ich na następujące grupy:

  • beneficjenci posiadający bezwarunkowe roszczenie do fundacji o wypłatę lub inne świadczenie;
  • beneficjenci posiadający roszczenie do fundacji o wypłatę lub inne świadczenie po spełnieniu określonego warunku (np. ukończeniu studiów wyższych) lub upływie określonego terminu (np. osiągnięciu określonego wieku);
  • beneficjenci, którym roszczenie do fundacji o wypłatę lub inne świadczenie (jednorazowe lub powtarzające się) przysługiwać będzie dopiero wówczas, gdy tak postanowi odpowiedni organ fundacji;
  • beneficjenci niepartycypujący w zyskach fundacji, ale posiadający prawo do majątku fundacji w razie jej likwidacji.
Prawnicy zaangażowani