Przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa

Przepadek pojazdu

Od 14.03.2024 r. obowiązują przepisy obligujące Sąd karny do orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym. Wydanie stosownego orzeczenia uzależniono od zawartości alkoholu w organizmie sprawcy. Sąd nie orzeknie przepadku pojazdu mechanicznego w przypadku zawartości alkoholu w organizmie sprawcy poniżej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/ dm3 w wydychanym powietrzu albo zawartości nieprowadzącej do takiego stężenia. Sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego w przypadku przekroczenia powyższych wartości. Jedynie wyjątkowo, jeżeli zachodzić będzie wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami Sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku.

Prawnicy zaangażowani