Opinia zabezpieczająca Szefa KAS w sprawie fundacji rodzinnej

Fundacja Rodzinna, KAS, Ziemia

Zgodnie z opinią zabezpieczającą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z dnia 21 grudnia 2023 r. (znak: DKP3.8082.5.2023), jeżeli fundacja rodzinna tworzona jest w celu zapewnienia sukcesji majątku rodzinnego, to utworzenie fundacji rodzinnej, wniesienie do niej mienia, prowadzenie przez nią działalności gospodarczej oraz otrzymanie przez beneficjentów świadczeń od fundacji rodzinnej nie podlega klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

Co to jest opinia zabezpieczająca?

Opinia zabezpieczająca to stanowisko Szefa KAS, wydawane na wniosek podatnika, zawierające wyczerpujący opis czynności, której dotyczyło zapytanie podatnika oraz ocenę, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z tej czynności nie ma zastosowania przepis dotyczący unikania opodatkowania (klauzula przeciw unikaniu opodatkowania).

Stan faktyczny:

Z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej wystąpiło małżeństwo (przyszli fundatorzy), które planuje utworzenie fundacji rodzinnej w celu zabezpieczenia przyszłości członków rodziny oraz zapewnienia łatwiejszej przyszłej sukcesji majątku rodzinnego, w tym akcji i udziałów w spółkach operacyjnych, przez zstępnych fundatorów. Beneficjentami fundacji rodzinnej mają być fundatorzy (nestorzy rodu), ich dzieci oraz kolejne pokolenia zstępnych.  Zgodnie z planami wnioskodawców, fundacja rodzinna prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie dopuszczalnym przez ustawę o fundacji rodzinnej, w szczególności osiągać zyski z posiadanego mienia (dywidendy), a także zyski z odpłatnego zbycia całości lub części posiadanych udziałów lub akcji w spółkach operacyjnych.

Zyski osiągane przez fundację rodzinną mają być reinwestowane oraz wypłacane w formie świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej.

Przedmiotem postępowania zainicjowanego wnioskiem wspólnym o wydanie opinii zabezpieczającej była analiza czy planowany zespół czynności polegający na utworzeniu fundacji rodzinnej, wniesieniu do niej mienia, w tym 1 mln zł w środkach pieniężnych, udziałów lub akcji spółek operacyjnych, prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej oraz otrzymaniu przez beneficjentów świadczeń spełnia kryteria określone w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej (klauzula przeciw unikaniu opodatkowania).

Stanowisko Szefa KAS:

Szef KAS uznał, że korzyść podatkowa wiążąca się z utworzeniem fundacji rodzinnej nie jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej, a sposób działania w sprawie nie jest sztuczny. Innymi słowy, zespół planowanych czynności opisany we wniosku przyszłych fundatorów nie spełnia wszystkich ustawowych kryteriów unikania opodatkowania. Bowiem pomimo możliwości osiągnięcia korzyści podatkowych oraz stwierdzenia, że osiągnięcie opisywanych korzyści podatkowych jest głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, nie można przyjąć, że korzyści te są sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu oraz że sposób działania jest sztuczny.

W ocenie Szefa KAS, cele przyświecające wnioskodawcom przy tworzeniu fundacji rodzinnej (m.in. skumulowanie udziałów i akcji w spółkach operacyjnych w jednym podmiocie, zabezpieczenie przed rozdrobnieniem tego majątku pomiędzy wiele osób, pomnażanie mienia wniesionego do fundacji rodzinnej, zabezpieczenie przyszłości członków rodzinny), są zbieżne z zamysłem ustawodawcy. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Dlatego pomimo to, że podatnicy osiągać będą korzyści podatkowe związane z ulokowaniem mienia rodzinnego w fundacji rodzinnej, nie można uznać, że wypełnia to kryteria zastawania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

 

Prawnicy zaangażowani