Mały ZUS przedłużony?

Ustawa o świadczeniu wspierającym została 26 maja 2023 r. uchwalona przez Sejm. Obok głównego zakresu ustawy, którym jest wprowadzenie do systemu prawnego nowego rodzaju świadczenia – świadczenia wspierającego, zaproponowano wydłużenie możliwości korzystania z tzw. małego ZUS-u plus przez okres dodatkowych 12 miesięcy kalendarzowych. 22 czerwca 2023 r. Senat wniósł poprawki do ustawy, które zmierzają do wyeliminowania przepisów dotyczących małego ZUS-u plus jako niezwiązanych z głównym zakresem ustawy.

W małym ZUS-ie plus wysokość składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Z małego ZUS-u plus przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności, o ile:

– jego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 złotych;

– w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność przez co najmniej 60 dni.

Wydłużenie możliwości korzystania z małego ZUS-u plus o dodatkowe 12 miesięcy dotyczyć będzie tych przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2023 r.:

– i którzy w dniu wejścia w życie nadal będą korzystać z małego ZUS-u plus albo
– którzy zakończyli korzystanie z małego ZUS-u plus w 2023 r., przed wejściem w życie ustawy, ponieważ upłynęło już 36 miesięcy, ale nadal spełniają warunki ustawowe wskazane powyżej.

W tym drugim przypadku konieczne będzie zgłoszenie do ZUS po wejściu w życie ustawy, ale przed 31 grudnia 2023 r. Opłacanie niższych składek ZUS przez dodatkowe 12 miesięcy możliwe będzie od kolejnego miesiąca następującego po zgłoszeniu.

 

Przedstawione powyżej zmiany miałyby wejść w życie 1 sierpnia 2023 r.

Prawnicy zaangażowani