Koniec ze skracaniem zakazu konkurencji i ograniczaniem wysokości odprawy

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, umowa o zakazie konkurencji mogła zostać wypowiedziana przez pracodawcę z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnie od treści umowy. Wraz z wygaśnięciem umowy wygasało zobowiązanie do zapłaty odszkodowania. Powyższe miało zastosowanie również do umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz umowy o dzieło, w ramach których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej po ustaniu danego stosunku umownego. Nadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie mogła przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej.

 

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 1 lipca 2023 r.:

  1. obowiązują okresy wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji określone w tych umowach, o ile dopuszczalność wypowiedzenia została zastrzeżona w ich treści wraz z ważnymi przyczynami uprawniającymi do wypowiedzenia,
  2. nie istnieje ograniczenie wysokości odprawy do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Prawnicy zaangażowani