Fundacja rodzinna – nowa instytucja w polskim prawie. Artykuł dla Montera Stolarki

Ochrona i rozwój biznesu rodzinnego na kolejne pokolenia. Sukcesja jako wyzwanie dla firm rodzinnych.

Czym jest fundacja rodzinna i dla jakich firm może to być rozwiązanie sukcesyjne?

22 maja 2023 r. weszła w życie długo wyczekiwania przez właścicieli firm rodzinnych ustawa o fundacjach rodzinnych.  Ustawa wprowadziła do polskiego porządku prawnego zupełnie nową instytucje. Ustawowe rozwiązania regulują m.in. organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora oraz beneficjenta, zasady powoływania organów czy kwestie podatkowe. Fundacje rodzinne to realne zabezpieczenie integralności majątku rodzinnego.

Czym jest fundacja rodzinna? Skarbiec majątku rodzinnego.

 Fundacja rodzinna jest osobą prawną, utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim
w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów – zgodnie z wolą fundatora określoną w statucie. Powołanie fundacji rodzinnej w Polsce, niewątpliwie stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla firm rodzinnych zainteresowanych zarządzaniem swoim majątkiem oraz jego pomnażaniem, realizacją swoich wartości i celów, jak również ochroną interesów rodzinnych na przestrzeni pokoleń. Szczegółowy cel fundacji rodzinnej musi zostać wskazany w statucie. Fundacja rodzinna musi mieć siedzibę na terytorium Polski, żeby podlegać prawu polskiemu. Fundacja może zostać ustanawiana na czas określony lub na czas nieokreślony. W ustawie określono, iż fundacja rodzinna musi posiadać fundusz założycielski, który wynosi co najmniej 100.000 złotych.