W jakiej formie zawrzeć umowę zbycia udziałów w sp. z o.o.?

Umowa zbycia udziałów nie może zostać zawarta w dowolnej formie​

Wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W innym wypadku umowa będzie nieważna. Wyjątek dotyczy zbycia udziałów spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku, zbycie udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  Umowa zbycia udziałów zawarta z wykorzystaniem powyższego wzorca może zawierać tylko elementy, które znajdują się w tym wzorcu, wobec czego przy bardziej skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych, bądź gdy stroną chcą zamieścić w umowie inne postanowienia, np. zabezpieczające zbywcę/nabywcę, muszą zawrzeć umowę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Prawnicy zaangażowani