Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

Nieruchomości

Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku („ustawa”).

Celem ustawy ma być ułatwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych w formie kooperatywy mieszkaniowej, jak chociażby poprzez ograniczenie kosztów powstania budynku.

Kooperatywę mieszkaniową tworzyć będą mogły co najmniej trzy osoby fizyczne. Członkiem takiej kooperatywy nie będzie więc mogła być osoba prawna. Zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej określać będzie umowa kooperatywy mieszkaniowej zawarta w formie aktu notarialnego albo umowa spółki cywilnej. Minimalne elementy jakie powinna zawierać umowa kooperatwy mieszkaniowej bądź ww. umowa spółki cywilnej określa wprost ustawa. Strony umowy kooperatywy mieszkaniowej będą ponosić solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej.

Przedmiot inwestycji mieszkaniowej określa ustawa. Inwestycją mieszkaniową w rozumieniu ustawy będzie realizowane przez członków kooperatywy mieszkaniowej albo przez spółdzielnię mieszkaniową przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych członków tej kooperatywy mieszkaniowej albo członków tej spółdzielni mieszkaniowej, lub własnych lub przysposobionych dzieci tych członków, oraz osób z nimi zamieszkujących, polegającego na:

  1. nabyciu nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub
  2. nabyciu nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli łączna liczba samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048), zwanych dalej „lokalami mieszkalnymi”, lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu, jest większa niż dwa,

lub

  1. nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem oraz przeprowadzeniu robót budowlanych, po których zakończeniu częściami składowymi tej nieruchomości będą budynek albo budynki:

a)     obejmujące lokale mieszkalne lub

b)    mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu

− jeżeli łączna liczba tych lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu, będzie większa niż dwa.

Przy czym przez nabycie nieruchomości gruntowej rozumie się również nabycie nieruchomości gruntowej przed dniem zawarcia umowy określającej zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej, jeżeli nabywca tej nieruchomości stanie się stroną tej umowy.

Ustawa określa ponadto zasady zbywania członkom kooperatyw mieszkaniowych działających na podstawie umów określających zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej oraz spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Zbycie nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowej, następować będzie w drodze sprzedaży w formie przetargu pisemnego ograniczonego. Ustawa przewiduje ponadto dla gminy prawo odkupu i prawo pierwokupu.

Ponadto ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2008).

 

Prawnicy zaangażowani