Rozszerzenie definicji „wyzysku” – zmiany od 30 czerwca br.

Od 30.06.2022 r. obowiązuje nowa definicja „wyzysku” rozszerzona o brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy.

Nadto wyzyskiwany może wedle swego wyboru żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia albo unieważnienia umowy, a nie jak dotychczas zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia, a dopiero gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione unieważnienia umowy. Uprawnienia powyższe wygasają z upływem trzech lat od dnia zawarcia umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument – z upływem sześciu lat.

Nowelizacja wprowadza domniemanie, zgodnie z którym, jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, to przewyższa je w stopniu rażącym.

Prawnicy zaangażowani