Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym (pre-pack). Podstawowe informacje.

Instytucja przygotowanej likwidacji, czyli pre – pack (z ang. pre – packaged insolvency sale) z sukcesem funkcjonuje już w innych systemach prawnych, jednak w polskim systemie prawnym jest to rozwiązanie, którego zastosowanie dopiero zyskuje na popularności. Taka procedura umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego.

Przygotowana likwidacja polega na zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (lub jego znacznej części) jednocześnie z ogłoszeniem upadłości, na warunkach jeszcze uzgodnionych przed ogłoszeniem upadłości.  Celem przeprowadzenia wskazanej procedury jest zaspokojenie wierzycieli, w jak najwyższym stopniu bez konieczności prowadzenia długotrwałego i kosztownego postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 56a ust.1 prawa upadłościowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania – dłużnik lub wierzyciel – może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży: a) przedsiębiorstwa dłużnika b) jego zorganizowanej części lub c) składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Powyższe oznacza, iż wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ewentualnie w ramach trwającego już postępowania upadłościowego – dłużnik lub wierzyciel może złożyć wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie podlega opłacie sądowej, jednak należy mieć na uwadze, iż opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 1.000 zł.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie, co najmniej ceny oraz nabywcy. Dobrym rozwiązaniem jest również załączenie do wniosku projektu umowy, która ma być zawarta przez syndyka.

Obligatoryjnymi elementami wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, które załącza wnioskodawca to:

  1. Dowód wpłaty przez nabywcę, na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku – wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny.
  2. Lista znanych mu zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku, którego dotyczy wniosek, z podaniem adresów tych wierzycieli.
  3. Odpisy wniosku wraz z załącznikami dla wierzycieli zabezpieczonych na majątku, którego dotyczy ten wniosek.
  4. Opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzonego przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Nabywcą majątku może być wierzyciel, osoba trzecia, a także osoba spokrewniona np. małżonek, partner, dzieci, rodzeństwo lub podmiot powiązany z dłużnikiem np. wspólnik, osoby reprezentujące spółki lub ich małżonkowie.

Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. Pre-pack nie może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Uwzględniając wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunku sprzedaży – określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia majątku przedmiotem sprzedaży. Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia prawomocności przedmiotowego postępowania. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu.

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego nabycie przedsiębiorstwa w ramach pre-packu jest nabyciem egzekucyjnym – czyli wolnym od zobowiązań.  W przypadku zatwierdzenia złożonego wniosku przez Sąd upadłościowy, wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa.

Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli konsumenci, również mogą skorzystać z instytucji pre – prack wzorowanej na procedurze przeznaczonej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Z uwagi na fakt, iż konsument nie prowadzi działalności gospodarczej, to przedmiotem przygotowanej likwidacji mogą być jedynie składniki jego majątku o znacznej wartości.

Warto też pamiętać, że od 1 grudnia 2021 r. postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne prowadzone są w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Jest to jawny rejestr, w którym ogłasza się informacje o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W KRZ również ujawnia się informacje dotyczące wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Prawnicy zaangażowani