Płatności gotówkowe – Polski Ład

Płatność gotówkowa

Przygotowując przepisy zwane potocznie Polskim Ładem ustawodawca zakładał obniżenie limitu płatności gotówkowych w relacjach B2B oraz B2C już od 1 stycznia 2022 roku. Jednakże w związku z protestami zgłaszanymi przez przedsiębiorców oraz konsumentów zdecydował się na odroczenie wejścia w życie przepisów obniżających (B2B) oraz wprowadzających (B2C) limity w płatnościach gotówkowych do 1 stycznia 2023 roku, a obecnie do 1 stycznia 2024 roku. O jakich limitach mówimy?

Ograniczenia płatności gotówkowych w transakcjach B2B.

Limit wynika z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. To co jest istotne ustawodawca używa sformułowania „transakcji” co oznacza, iż przedsiębiorca zobligowany jest patrzeć na rozlicznie szerzej. Bynajmniej nie chodzi ustawodawcy o jedną płatność. W rozumieniu ustawodawcy należy rozpatrzeć jednolitość transakcji niezależnie od liczby płatności. Od 1 stycznia 2023 roku limit ten miał być obniżony do kwoty 8.000,00 zł, jednakże termin ten już jest nieaktualny.

Ograniczenia płatności gotówkowych w transakcjach z konsumentami.

W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów zobowiązujących konsumentów do dokonywania płatności bezgotówkowych. Zmiany w tym zakresie wprowadzały przepisy Polskiego Ładu, odroczone pierwotnie do 1 stycznia 2023. Zgodnie z nimi, obowiązek dokonywania przez konsumentów płatności bezgotówkowych (płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego), występował jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty (na potrzeby tego przepisu transakcja w walutach obcych ma być przeliczana na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji). Zmiany wynikały z dodanego art. 7b ustawy o prawach konsumenta.

Oba limity miały obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Jednakże ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2022 r. poz. 1719 uchwalona 5 sierpnia 2022 r. przesunęła termin wprowadzenia obniżonego limitu transakcji gotówkowych na 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń.

Prawnicy zaangażowani