Nowelizacja ustawy o fundacji rodzinnej. Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

20 kwietnia 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizuje uchwaloną w styczniu ustawę o fundacji rodzinnej.

Poprzez nowelizację ustawodawca wprowadził zapisy uatrakcyjniające opodatkowanie dla beneficjentów oraz uszczelniające jej opodatkowanie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

  1. W przypadku wypłaty świadczeń na rzecz beneficjenta należącego do I lub II grupy podatkowej w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 10% – a nie jak to było w pierwotnym brzmieniu ustawy 15%.
  2. Ustawodawca rozszerzył katalog czynności skutkujących koniecznością zapłaty podatku. Na wzór ryczałtu od dochodu spółek wprowadził także w ramach funkcjonowania fundacji rodzinnej kategorię „ukrytych zysków”. „Ukrytymi zyskami” są wyszczególnione w ustawie rodzaje transakcji pomiędzy fundacją rodzinną a fundatorem, beneficjentem lub podmiotem z nim powiązanym, skutkujące transferem środków z fundacji do ww. Opodatkowane będą w szczególności:

– odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;

– darowizny lub inne nieodpłatne świadczenia otrzymane z fundacji rodzinnej,

– świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu m.in.: usług doradczych, prawnych, zarządzania;

– pożyczki udzielone beneficjentowi, które nie zostały zwrócone,

– pożyczki udzielone przez fundację rodzinną beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat albo na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniósł co najmniej 10 lat;

– rozliczenia transakcji odbiegając od cen rynkowych.

Ponadto na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych:

  1. wprowadzono utratę zwolnienia z CIT w sytuacji, gdy fundacja rodzinna w organizacji w okresie 6 miesięcy nie uzyska wpisu do rejestru fundacji,
  2. podmioty otrzymujące środki z fundacji rodzinnej wyłączą je spod reżimu art. 15c CIT (kosztów finansowania dłużnego),
  3. doprecyzowano, iż fundacja rodzinna utraci zwolnienie z CIT do przychodów uzyskanych z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem, przy czym wielkość udziałów i praw w podmiotach powiązanych, wynosi co najmniej 5 %.

Nowelizacja wejdzie w życie 22 maja 2023 roku.

Prawnicy zaangażowani