Nie przewiduje się w roku 2023 wprowadzania nowych przepisów podatkowych?

Zgodnie z zapowiedziami Przedstawicieli Ministerstwa Finansów nie przewiduje się w roku 2023 wprowadzania nowych przepisów podatkowych. Ministerstwo zakłada, iż jedynie przepisy, które są obecnie na etapie legislacyjnym będą w dalszym ciągu procedowane. Miniony rok 2022 to szereg zmian przede wszystkim w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT). Większość przepisów opublikowana została oraz zaczęła obowiązywać w poprzednim roku.

Rok 2023 przyniesie nam przed wszystkim zmiany o charakterze doprecyzowującym oraz uszczegóławiającym. Ponadto istotnym pakietem zmian, który będzie nowością dla podatników to pakiet zmian w ustawie o VAT (dalej UVAT) – zwany potocznie SLIM VAT 3.

Poniżej kilka słów podsumowania.

Co już wiemy?

Zmiany PIT i CIT

 1. Od roku 2023 zwiększeniu uległa kwota przekazywana przez podatników na rzecz organizacji OPP – z 1,0 % do 1,5%.
 2. Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych.
 3. W zakresie podatku u źródła – rozszerzono katalog zwolnień podatnik – nierezydent.
 4. Uproszczono procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków.
 5. Odroczenie do 2024 roku obowiązkowego stosowania KSEF (Krajowy System eFaktur).

PIT

W zakresie tej regulacji ustawodawca wprowadził kilka zmian doprecyzowujących m.in.:

 1. Rozszerzono katalog dochodów osiąganych przez małoletnie dzieci, których nie dolicza się do dochodu rodziców.
 2. Skorygowano popularną ulgę na zabytki – ograniczono ujęcie w niej wydatków na nabycie. W celu skorzystania z ulgi konieczne jest ponoszenie określonych wydatków konserwatorskich i renowatorskich.
 3. PIT 2 – możliwe złożenie u jednego, dwóch lub trzech płatników.
 4. Dodano art. 31a ust. 10 – od 1 stycznia 2023 roku jeśli zaniżenie lub nieujawnienie podstawy opodatkowania będzie wynikać z wniosków i oświadczeń złożonych przez podatnika to płatnik nie poniesie odpowiedzialności określonej w art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej.

CIT

W zakresie tej regulacji ustawodawca wprowadził kilka zmian doprecyzowujących m.in.:

 1. Od stycznia wprowadzono zmiany doprecyzowujące w zakresie ryczałtu od dochodu spółek, w szczególności: wygaszenia zobowiązania z tytułu korekty wstępnej, terminy wpłaty podatku, rozszerzono katalog wydatków niezwiązanych z działalnością.
 2. Zawieszono stosowanie podatku minimalnego do 2024 roku, jednocześnie doprecyzowując wyłączenia oraz sposób wyliczenia podatku.

 VAT

Obowiązuje od 01.01.2023

 1. Grupa VAT – nowa grupa podatników wspólnie rozliczająca się w zakresie podatku od towarów i usług.
 2. Przedłużono 0% VAT na żywność.
 3. Zlikwidowano zwolnienie z obowiązku rejestracji za pomocą kas fiskalnych dla podmiotów prowadzących myjnie samochodowe.

Obecnie w procesie legislacyjnym znajduje się duży pakiet zmian w UVAT. Do najważniejszych zależą:

 1. Podwyższenie do 2 mln limitu sprzedaży dla małego podatnika.
 2. Rezygnacja z wymogu posiadania faktur przy WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów).
 3. Doprecyzowanie zasad stosowania kursów walutowych przy fakturach korygujących.
 4. Konsolidowanie wydawania informacji podatkowych.
 5. Zmiany dotyczące proporcji.

Pakiet SLIM VAT 3 obecnie został przyjęty przez rząd. Ministerstwo Finansów zakłada, iż pakiet ten zacznie obowiązywać do 1 kwietnia 2023 roku.

 

Prawnicy zaangażowani