Jakie zmiany podatkowe w ustawie o fundacji rodzinnej zostały odrzucone przez Senat?

Długo oczekiwana ustawa o fundacji rodzinnej podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw nie weszła jeszcze w życie, a już doczekała się nowelizacji. W czwartek 29 marca Senat przegłosował skreślenie tych przepisów z procedowanej ustawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z procedowanych zmian objęte ustawą o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw:

  • obniżenie z poziomu 15% do 10% opodatkowania podatkiem dochodowym świadczeń otrzymanych przez beneficjentów pozostających z fundatorem wstopniu pokrewieństwa zaliczonym do I lub II grupy podatkowej – zmiana korzystna.
  • doprecyzowanie stanów faktycznych gdy przychody osiągane z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze podlegać będą opodatkowaniu – co do zasady w sytuacji gdy służą one prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany – zmiana doprecyzowująca. Pozwoli to na uniknięcie części sporów z fiskusem.
  • wprowadzenie opodatkowania pożyczek otrzymanych przez fundatora/beneficjenta z fundacji rodzinnej – zmiana niekorzystna – podwójne opodatkowanie.
  • wprowadzenie mechanizmu „ukrytych zysków”. Jego funkcjonowanie zostało określone w sposób zbliżony do ukrytych zysków występujących w mechanizmie ryczałtu od dochodu spółek. Jest to zbiór dodatkowych stanów faktycznych powodujących konieczność zapłacenia podatku. Zmiana mająca na celu uszczelnienie opodatkowania fundacji rodzinnej. Jednakże jak pokazują doświadczenie z zakresu eCIT i ukrytych zysków może być to mechanizm wykorzystywany przez fiskusa w sporach z podatnikami.
  • W sytuacji gdy fundacja rodzinna w organizacji nie zostanie zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie 6 miesięcy utraci zwolnienie podatkowe określone w art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Umożliwianie fundatorom i beneficjentom bycia jednocześnie udziałowcem w spółce, która podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.
  • Fundator i beneficjent mogą być udziałowcami w spółce podlegającej opodatkowaniu estońskim CIT.

Czekamy na posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w połowie kwietnia.

Prawnicy zaangażowani