Jakie ograniczenia obowiązują w zbyciu udziałów w spółce z o.o.?

Jakie ograniczenia wynikają z umowy spółki?

Ograniczenia wynikające z umowy spółki powodują konieczność jej analizy przed podpisaniem umowy zbycia.​

Umowa spółki nie może całkowicie wyłączać prawa zbycia udziałów. Za sprzeczne z ustawą uznaje się nie tylko zapisy umowy spółki wyłączające zbywalność udziałów bezpośrednio, ale i pośrednio, tj. np. poprzez wprowadzenie zapisów przyznających spółce zbyt długi termin na wyrażenie zgody na zbycie udziałów.

Umowa spółki może zaś uzależnić zbycie udziałów od zgody spółki albo w inny sposób je ograniczyć.  Zawsze jednak te ograniczenia w zbywalności udziałów muszą wynikać z umowy spółki.

Jeśli umowa spółki uzależnia zbycie udziałów od zgody spółki, co do zasady, zgody tej udziela zarząd w formie pisemnej, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. I tak przykładowo, umowa spółki może stanowić, iż zgody tej udziela Zgromadzenie Wspólników albo Rada Nadzorcza albo nawet oba te organy spółki. W takim przypadku należy dokładnie sprawdzić warunki, sposób i termin udzielenia tej zgody.

Umowa spółki może dopuszczać wstąpienie do spółki tylko osób, podmiotów spełniających określone wymogi, np. określone w umowie spółki kwalifikacje albo np. uzależnić zbycie udziałów od określonych innych warunków.

 

Jakie jeszcze inne ograniczenia mogą wynikać z umowy spółki?​

Ograniczeniem w zbyciu udziałów wynikającym z umowy spółki jest prawo pierwszeństwa lub prawo pierwokupu.​

Jak pokazuje praktyka obrotu gospodarczego, niejednokrotnie właśnie w związku z zapisami umowy spółki w tym zakresie powstaje szereg wątpliwości, wynikających częstokroć z nieprecyzyjnych zapisów umowy spółki. Wskazać należy, iż prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu to dwa różne prawa i nie należy ich ze sobą utożsamiać. Nie sposób opisać w niniejszym artykule szczegółowych cech, różnic w realizacji, zapisach i wykonaniu tych praw, gdyż jest to zagadnienie obszerne i wymaga dokładnej analizy jako odrębny temat ograniczenia zbycia udziałów umową spółki. Mając więc na uwadze złożoność tego zagadnienia i wątpliwości jakie mogą się zrodzić przy interpretacji zapisów umowy spółki, przed przystąpieniem do umowy zbycia udziałów, każdorazowo należy dokładnie przeanalizować zapisy umowy spółki w tym zakresie, mając na względzie konsekwencje prawne ich właściwego zastosowania. Co warte zasygnalizowania, prawo pierwszeństwa jest pojęciem szerszym od prawa pierwokupu, ponieważ prawo pierwokupu może być realizowane tylko w przypadku umowy sprzedaży udziałów, natomiast prawo pierwszeństwa, jeśli umowa spółki nie stanowi w tym zakresie inaczej, dotyczy umowy sprzedaży udziałów, a także każdej innej formy zbycia udziałów, tj. np. darowizny, zamiany.

Ograniczenia w zbywalności udziałów wynikające z umowy spółki mogą dotyczyć wszystkich udziałów w spółce, niektórych udziałów, udziałów niektórych wspólników.

Udziały zwykłe czy uprzywilejowane?​

Uprzywilejowanie  udziałów co do głosu co do zasady wzmacnia pozycję wspólnika w spółce. Z drugiej zaś strony może okazać się odwrotnie, że nabędziemy udziały nieuprzywilejowane, a ktoś inny posiada w spółce udziały uprzywilejowane np. co do głosu, dające mu przewagę w podejmowaniu istotnych decyzji w spółce bądź posiada udziały uprzywilejowane np. co do dywidendy.

Z udziałami związane są nie tylko prawa, ale mogą być także obowiązki, inne niż tylko wniesienie wkładu do spółki​

Wśród takich obowiązków należy wymienić chociażby obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych bądź dopłaty. Zarówno jedne jak i drugie muszą wynikać z umowy spółki. W przypadku gdy wspólnik jest zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, zbycie udziałów przez takiego wspólnika wymaga zgody spółki, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Istotne z punktu widzenia nabywcy mogą nadto okazać się przykładowo zapisy umowy spółki, które wprawdzie nie dotyczą wprost ograniczenia w zbywaniu udziałów, ale mogą mieć istotne znaczenia dla danego nabywcy, a dotyczyć mogą np. większości wymaganej do podejmowania uchwał w spółce, określonego kworum do ich podjęcia, wypłaty dywidendy, zaliczek na jej poczet, ewentualnych ograniczeń, wyłączeń w zakresie wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, itd.

Ograniczenia w zbywaniu udziałów mogą również wynikać z przepisów szczególnych​

Wśród najczęściej występujących należy wymienić przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, gdzie nazwa ustawy na pierwszy rzut oka może wydawać się nie mająca zastosowania w danej sytuacji, a po analizie stanu prawnego spółki może okazać się, że ustawa i wynikające z niej ograniczenia będą mieć zastosowanie do zbycia w tej spółce udziałów. Zgodnie  z art. 3a tej ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje, za wyjątkami wskazanymi w ustawie, prawo pierwokupu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha.

W przypadku zbywania udziałów w spółce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha, w drodze innej czynności prawnej niż sprzedaż, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa, stosownie do art. 4 ust. 6 tej ustawy, za wyjątkami wskazanymi wprost w ustawie, przysługuje prawo nabycia.

Inną ustawą wprowadzającą ograniczenia w zbywalności udziałów jest ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, która również swym zakresem dotyczy nabywania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez cudzoziemców. Również pewne ograniczenia ustawowe w zbywaniu udziałów wynikają z ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prawnicy zaangażowani