Fundator fundacji rodzinnej – kompletny przewodnik i częste pytania 

Fundator fundacji rodzinnej

Spis treści:

 

Kim jest fundator fundacji rodzinnej?

Fundator to osoba, która ustanawia (zakłada) fundację rodzinną.

Kto może być fundatorem fundacji rodzinnej?

Ustawa o fundacji rodzinnej  określa wprost kto może być fundatorem fundacji rodzinnej. I tak, po pierwsze, fundatorem  fundacji rodzinnej, zgodnie z ustawą, może być wyłącznie osoba fizyczna. To oznacza, że fundatorem nie może być ani na przykład spółka komandytowa ani spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością. Idąc dalej, fundator musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych  – a więc musi być pełnoletni i nie ubezwłasnowolniony. Wreszcie, fundator musi złożyć  oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. W  tym miejscu należy podkreślić, iż zarówno akt założycielski ustanowienia fundacji, jak i  testament zawierający ustanowienie fundacji rodzinnej wymagają formy aktu notarialnego

Ilu może być fundatorów fundacji rodzinnej?

Fundator może być jeden lub może być kilku fundatorów, za wyjątkiem sytuacji, gdy fundacja  jest ustanawiana w testamencie. W tym drugim przypadku fundator może być tylko jeden.  Wynika to z ogólnej zasady prawa spadkowego, zgodnie z którą testament może sporządzić  tylko jedna osoba – prawo polskie nie przewiduje możliwości sporządzania testamentów  wspólnych.  

Przekazanie obowiązków fundatora fundacji rodzinnej

Ustawa przewiduje, iż prawa i obowiązki fundatora są niezbywalne. Tym samym nie mogą być  one przedmiotem obrotu cywilnoprawnego, nie podlegają dziedziczeniu ani egzekucji.  Fundator, może natomiast powierzyć wykonywanie swoich uprawnień innej osobie, określając  zakres tego powierzenia. Takie powierzenie uprawnień innej osobie przez fundatora musi  nastąpić w statucie fundacji rodzinnej.  

W przypadku gdy fundację założyło kilka osób, co do zasady, wykonują oni swoje prawa i  obowiązki wspólnie. Statut może jednak wprowadzać w tym zakresie odmienne  postanowienia, na przykład stanowiąc, iż wykonuje je jeden oznaczony w statucie fundator  albo tylko niektórzy. W przypadku gdy jest więcej niż jeden fundator, co do zasady, zmiana  beneficjenta oraz zmiana jego uprawnień, dokonywana jest, za zgodą pozostałych  fundatorów. Również i w tym zakresie statut fundacji może stanowić odmiennie. 

Czy fundator odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej?

Jeśli chodzi o odpowiedzialność fundatora za zobowiązania fundacji, należy podkreślić, iż fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji.  

Rola fundatora w fundacji rodzinnej

Jeśli chodzi o rolę fundatora w fundacji, to poza ustanowieniem fundacji w akcie założycielskim  lub testamencie:  

  • fundator fundacji rodzinnej jako jej założyciel, wnosi do fundacji mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100.000 zł i dokonuje jego  spisu, 
  • fundator ustala statut fundacji
  • rolą fundatora jest zgłoszenie ustanowienia fundacji do rejestru fundacji rodzinnej, chyba,  że fundacja została ustanowiona w testamencie,  
  • jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej, to fundator powołuje i odwołuje członków zarządu fundacji rodzinnej,  
  • fundator może również ustanowić w statucie radę nadzorczą, zaś jeśli liczba beneficjentów  przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, – to fundator ustanawia także zgromadzenie beneficjentów. 

Czy fundator może być prezesem fundacji rodzinnej?

Należy zaznaczyć, iż sam fundator może być jednocześnie fundatorem, beneficjentem  fundacji albo członkiem zarządu fundacji. Fundator może kierować do organów fundacji uwagi,  opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności. Rola fundatora w fundacji i jego wpływ na  fundację zależą więc od jego indywidualnej decyzji i woli. 

Czy fundator może zasiadać w zarządzie fundacji rodzinnej?

Tak, fundator może zasiadać w zarządzie fundacji rodzinnej oraz obejmować szereg innych funkcji takich jak bycie beneficjentem fundacji rodzinnej, zalecać organom fundacji sposób funkcjonowania i kierować do nich swoje uwagi oraz opinie.

Czy fundator może być członkiem organów fundacji rodzinnej?

Fundator może być członkiem organów fundacji rodzinnej. Fundator powołuje i odwołuje członków zarządu fundacji rodzinnej. Fundator może również ustanowić w statucie radę nadzorczą, a gdy beneficjentów jest więcej niż 25 ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. To fundator ustanawia w statucie także zgromadzenie beneficjentów. Sam fundator może być jednocześnie: fundatorem, beneficjentem fundacji rodzinnej i członkiem zarządu tej fundacji