Fundacja rodzinna a kryptowaluty

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 14 sierpnia 2023 roku indywidualnej interpretacji (sygnatura 0114-KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS ) wskazał, iż Fundacja Rodzinna nie skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych swoich dochodów osiąganych w związku w związku z reinwestowaniem walut wirtualnych w zamian za pieniądz fiducjanarny np.: PLN, USD, EUR.

Co do zasady fundacja rodzinna jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, za wyjątkiem:

  1. podatku od przychodów z budynków,
  2. wypłaty świadczeń na rzecz fundatora i beneficjentów,
  3. likwidacji fundacji rodzinnej,
  4. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie niedopuszczonym ustawą,
  5. osiągania przez fundację rodzinną przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany

Dyrektor KIS uznał, iż obrót walutą wirtualną wykracza poza ten zakres, nie został on bowiem wymieniony jako dopuszczalna działalność gospodarcza w żadnym z ośmiu punktów ust. 1 art. 5 ustawy.

Prawnicy zaangażowani