1 lipca wchodzi w życie „nowa ustawa deweloperska”

1 lipca wchodzi w życie „nowa ustawa deweloperska” – ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Ustawa ma na celu ochronę praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz lokalu użytkowego związanego z ww. (np. komórka lokatorska) i dotyczącymi tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Ustawa będzie miała również zastosowanie do lokali powstałych w wyniku przebudowy.    Ustawa tworzy nową instytucję – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, do którego deweloperzy będą zobowiązani wpłacać składkę, w wysokości w zależności od rachunku powierniczego wybranego dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Ma on chronić wpłacone przez nabywcę środki.

Ustawa będzie mieć zastosowanie nie tylko do umów zawieranych z deweloperami ale także przedsiębiorcami, nie będącymi deweloperami i dotyczyć będzie także umów przedwstępnych.

Nowa ustawa wprowadza regulacje dotyczące umowy rezerwacyjnej, która dotychczas nie była w ogóle uregulowana przepisami prawa.

Prospekt informacyjny będzie musiał być doręczony przed zawarciem przez dewelopera pierwszej umowy (rezerwacyjnej lub gdy nie będą one zawierane – deweloperskiej) i każdej kolejno zawieranej. Rozszerzono katalog informacji, które ma zawierać prospekt inwestycyjny.

Ustawa wprowadza także nowe regulacje dotyczące odbioru lokali i zgłaszania wad. W ustawie pojawia się pojęcie „wady istotnej” choć sama ustawa nie zawiera definicji tego pojęcia. Nabywca będzie mógł odstąpić od umowy, gdy deweloper nie usunie wady istotnej.

Przepisów nowej ustawy, za wyjątkami w niej wprost określonymi, nie stosuje się m.in. w okresie 2 lat od dnia wejścia jej w życie, do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy i przed tym dniem zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską.

Prawnicy zaangażowani