Koszt oczekiwania na wpis do hipoteki podlega zwrotowi konsumentowi

Już obowiązują przepisy ustawy z dnia 5.08.2022 r. o zmianie m.in. ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego, wprowadzające obowiązek zwrotu lub zaliczenia na poczet spłaty kredytu kosztu kredytu hipotecznego związanego z oczekiwaniem wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego dodano postanowienia:

„5a. W przypadku udzielenia kredytu hipotecznego, umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu hipotecznego, związany z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

5b. Dodatkowy koszt kredytu hipotecznego, o którym mowa w ust. 5a, podlega zwrotowi konsumentowi lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu hipotecznego po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny.”.

Przepisy powyższe mają zastosowanie do:

  1. umów o kredyt hipoteczny zawartych od dnia wejścia w życie powyższej ustawy;
  2. umów o kredyt hipoteczny zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, jeżeli do dnia jej wejścia w życie nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, zwrot konsumentowi dodatkowego kosztu kredytu hipotecznego lub zaliczenie na poczet spłaty kredytu hipotecznego następuje w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

 

 

Prawnicy zaangażowani