Jak opodatkować świadczenia wypłacane na rzecz fundatorów i beneficjentów z fundacji rodzinnej?

Z wypłatą świadczeń z fundacji rodzinnej związane są dwa rodzaje podatków dochodowych: podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Z konstrukcji tych podatków wynika, iż pierwszy z nich obciąża podmioty mające osobowość prawną, a drugi podatników będącymi osobami fizycznymi.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż wartość świadczenia przyznana fundatorowi czy też beneficjentowi jest kwotą niejako brutto mu przysługującą – na gruncie podatku PIT. Jednakże nie jest to wartość, która może być rozumiana jako kwota brutto z perspektywy opodatkowania podatkiem CIT. Podatnik podatku dochodowego PIT nie może z własnych środków pokrywać podatku dochodowego od osób prawnych. Stąd wartość 15% podatku CIT zobowiązana będzie pokryć fundacja z środków własnych. Dlaczego?

Zgodnie z art. 24q ust. 1 Ustawy CIT „podatek dochodowy od przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio:

1) świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,

2) mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

3) świadczenia w postaci ukrytych zysków

– wynosi 15% podstawy opodatkowania”.

Czym w tym przypadku jest podstawa opodatkowania? Jest nią przychód odpowiadający wartości świadczenia lub mienia. Wartość tą reguluje statut lub inne obowiązujące dokumenty wewnętrzne. Skoro więc dokumenty te określają wartość  przychodu podatnika PIT, to jest to wartość, której nie można pomniejszyć o podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek ten pokryje fundacja z własnych środków, a więc do wartości wypłaconego świadczenia fundacja będzie musiała doliczyć podatek dochodowy od osób prawnych.

Przechodząc na grunt podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania będzie wartość świadczenie lub mienia. Od tej wartości fundacja rodzinna zobowiązana będzie pobrać podatek dochodowy wg obowiązującej stawki oraz przekazać go do urzędu skarbowego w terminie do 20-tego następnego miesiąca. Jeżeli świadczenie korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych fundacja rodzinna zapłaci jedynie z własnych środków podatek dochodowy od osób prawnych.

Stanowisko zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 25 sierpnia 2023 roku Sygnatura: 0111-KDIB1-2.4010.242.2023.1.DP

Prawnicy zaangażowani