In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Polski Ład 2.0. | Newsletter GWLAW
2022-06-29

Poniżej przedstawiamy zmiany podatkowe wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. co do zasady (wyjątki wprost zaznaczono poniżej) obowiązujące od 1 lipca z mocą od 1 stycznia 2022 r.:

  1. Obniżenie stawki PIT z 17 % do 12 %.
  2. Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”.
  3. Utrzymanie kwoty wolnej 30.000,00 zł, oraz progu podatkowego 120.000,00 zł.
  4. Przedsiębiorcy:

a)     „liniowcy” pomniejszenie dochodu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do limitu 8.700,00 zł (za siebie oraz za osoby współpracujące); kwota będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik odpowiadający ilorazowi kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek ogłoszonej dwa lata wstecz, w zaokrągleniu do pełnych 100 zł w górę;

b)    pomniejszenie przychodu dla ryczałtowców o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne (za siebie oraz za osoby współpracujące);

c)     pomniejszenie PIT dla osób rozliczających się kartą podatkową o 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  1. Możliwość rozliczenia kwoty wolnej u dwóch lub trzech płatników – od 1 stycznia 2023 roku.
  2. Uchylenie mechanizmu „rolowania” zaliczek PIT.
  3. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci.
  4. Możliwość zmiany formy opodatkowania – od lipca lub w rozliczeniu rocznym.
  5. Wyłączenie odpowiedzialności Płatnika – art. 26a paragraf 2 Ordynacji Podatkowej nie będzie miał zastosowania, gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wynikało będzie z zastosowania przez niego wniosków i oświadczeń złożonych przez podatnika.

10. Wprowadzenie rozwiązań prorodzinnych mi.in. zwiększenie limitu zarobków jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych dla rodziców, renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodu rodziców, dziecko małoletnie stanie się podatnikiem z odrębną kwotą wolną w wysokości 30.000,00 zł.

11. Przesunięcie terminu obowiązku prowadzenia ksiąg elektronicznie i przesyłania ich do urzędu skarbowego (JPK PIT) z 01.01.2023 r. Wydłużono termin wejścia w życie, w związku z nowelizacją obowiązek ten obejmie:

a)     poczynając od roku 2025 podmioty, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT, zgodnie z art. 109 ust 3b Ustawy VAT (JPK VAT),

b)    poczynając od 2026 roku pozostałe podmioty.

12. Ujednolicono terminy składania zeznań rocznych, co do zasady w terminie od 12 lutego do 30 kwietnia.

autor: Urszula Ogorzałek - doradca podatkowy