In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Fundacja – zakładają ją coraz częściej przedsiębiorcy, sportowcy, przedstawiciele biznesu | Newsletter GWLAW
2022-06-29

FUNDACJA – ZAKŁADAJĄ JĄ CORAZ CZĘŚCIEJ PRZEDSIĘBIORCY, SPORTOWCY, PRZEDSTAWICIELE BIZNESU

Coraz więcej przedsiębiorców, sportowców, przedstawicieli biznesu, świadomych społecznej aktywności i odpowiedzialności, zakłada fundacje. Fundacje te służą realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, np. ochronie zdrowia, środowiska, rozwoju i promocji edukacji, pomocą potrzebującym, wspieraniu młodych talentów. Fundacja założona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do KRS.

Fundacja nie ma właścicieli, ani członków, są jej założyciel/założyciele oraz organy. Majątek fundacji jest majątkiem odrębnym od majątków jej założycieli. Założycielami fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Celem założenia fundacji, w pierwszym kroku fundator – założyciel składa oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji, a następnie ustala i spisuje statut fundacji. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis fundacji do KRS. Fundację można także ustanowić w testamencie.

Fundacja może prowadzić dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celu.

Siedziba fundacji musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz jej statutu.

Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

autor: Luiza Kwaśnicka - radca prawny 

Zapraszamy do kontaktu - luiza.kwasnicka@gwlaw.pl 


fundacja charytatywna