In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
III nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup specjalistycznej usługi doradczej w ramach systemu SPEKTRUM | GWLaw GDYNIA
2022-06-23

informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza od 30 maja roku 2022 prowadzi III nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup specjalistycznej usługi doradczej w ramach systemu SPEKTRUM. Wnioski są przyjmowane w systemie ciągłym do wyczerpania alokacji. Mogą je składać MSP z siedzibą w województwie pomorskim.

Państwa klienci mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznych usług doradczych.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do aktualizacji danych i opisów w wyszukiwarce usług, umieszczonej pod adresem www.spektrum.arp.gda.pl.

Państwa klientów – zainteresowanych ubieganiem się o grant – prosimy o poinformowanie o ogłoszeniu aktualnego naboru wniosków. Dokumentacja konkursowa została umieszczona na stronie: https://www.arp.gda.pl/2168,iii-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-spektrum

SPEKTRUM krok po kroku

  • KROK 1: MSP mogą ubiegać się o grant w systemie SPEKTRUM po zrealizowaniu obligatoryjnego badania wstępnego.

Nieodpłatne badanie wstępne prowadzone jest w formie wywiadu (telefonicznego lub internetowego) przez konsultanta ARP. W trakcie badania jest ustalana kwalifikowalność przedsiębiorstwa do projektu – m.in. poprzez sprawdzenie statusu MSP oraz ustalenie poziomu otrzymanej do tej pory pomocy de minimis.

Formularz zgłoszenia firmy do badania wstępnego: https://www.arp.gda.pl/2056,formularz-zgloszenia-na-badanie-wstepne. Badania są realizowane według kolejności zgłoszeń.

  • KROK 2: Firma po odbyciu badania wstępnego jest kierowana do nieodpłatnego pogłębionego badania potrzeb doradczych (tzw. preaudytu). Polega ono na pogłębionej analizie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i obszaru działalności pod kątem ustalenia niezbędnych usług doradczych. Rekomendacje z preaudytu w znaczący sposób ułatwiają i przyspieszają przygotowanie wniosku o grant.
  • KROK 3: Firma wyszukuje w bazie usług na stronie www.spektrum.arp.gda.pl podmioty świadczące istotne dla niej usługi doradcze. Następnie podejmuje decyzję, który z umieszczonych w wyszukiwarce podmiotów jest dla niej odpowiedni.
  • KROK 4: Firma przygotowuje i składa wniosek o udzielenie grantu w systemie SPEKTRUM.
  • KROK 5: Po otrzymaniu dofinansowania następuje realizacja usługi zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o powierzenie grantu.
  • KROK 6: Po zakończeniu usługi doradczej firma ocenia w ankiecie jakość współpracy z akredytowanym doradcą, a następnie składa wniosek o płatność grantu. Wypłata następuje po udokumentowaniu realizacji usługi w ciągu jednego miesiąca.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze).

Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl oraz kierować pod numerem telefonu: 58 32 33 106.

GWLAW Gdynia Mitręga & Partners sp.k. jest akredytowanym doradcą w programie SPEKTRUM - link znajdziesz tutaj