In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Nieuczciwy najemca będzie musiał wynieść się z lokalu - Uchylono przepisy uniemożliwiające wykonywanie tytułów wykonawczych | Newsletter GWLAW
2022-05-31

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym w 2020 roku z powodu COVID - 19 wprowadzono szereg zmian w przepisach oraz dodano nowe stanowiące szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Między innymi od 31.03.2020 r. do 24.02.br w związku z ww. przepisami nie można było wykonywać tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Tym samym właściciele lokali mieszkalnych wielokrotnie mieli problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy, który np. nie płacąc czynszu zajmował lokal mieszkalny, a komornik, pomimo uzyskania tytułu wykonawczego przez właściciela, nie mógł takiego lokatora wyrzucić z lokalu. Co istotne, powyższe dotyczyło także sytuacji, gdy została zawarta umowa najmu okazjonalnego, która ma za zadanie w przypadku zawarcia takiej umowy chronić właścicieli lokali mieszkalnych. Brak możliwości egzekucji naraził wielu właścicieli na straty finansowe, wypaczał istotę prawa własności gwarantowanego Konstytucją. Pomimo, że przepis Wprowadzał zakaz wykonywania tytułów wykonawczych w okresie stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, choć dzisiaj nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, po wielu wnioskach, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości, ustawą z dnia 8 kwietnia 2022 roku – ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, uchylono analizowany powyżej przepis uniemożliwiający prowadzenie egzekucji nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych.

Co do zasady ustawa ta, weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 roku.

Tą samą ustawą uchylono § 5 w art. 952 (1) Kodeksu postępowania cywilnego zakazujący licytacji nieruchomości mieszkalnych – lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, w okresie stanu epidemii, 90 dni po jego zakończeniu albo w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Przepis ten obowiązywał od 30.05.2020 r. i wprowadzony został tzw. Tarczą 3.0. Dzisiaj można już prowadzić licytacje takich nieruchomości niezależnie od tego czy służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

 

autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka