In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2022 r. dot. niezaliczania na poczet schedy spadkowej kwoty objętej bankową dyspozycją wkładem na wypadek śmierci | Newsletter GWLAW
2022-04-29

W dniu 27 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy powziął uchwałę, sygn. akt III CZP 57/22, zgodnie z którą kwota objęta pisemnym poleceniem złożonym bankowi przez posiadacza rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dotyczącym dokonania – po jego śmierci – wypłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanych przez niego osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego.

autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka