In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów – kiedy powstaje obowiązek wpisu do tego rejestru | Newsletter GWLAW
2022-04-29

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru?

Wpis do ww. rejestru powinni uzyskać przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów'. Przez działalność na rzecz spółek lub trustów ustawa rozumie świadczenie przez przedsiębiorców usług polegających na:
a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. na tworzeniu spółek z o.o.);
b) pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. na pełnieniu funkcji członka zarządu spółek z o.o.);
c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. świadczenie usługi tzw. wirtualnego biura);
d) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
e) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym (np. świadczenie usług powierniczych).

Co istotne, działalność gospodarcza obejmująca świadczenie ww. usług jest działalnością regulowaną i może być wykonywana dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

UWAGA: Termin na dokonanie wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów przez przedsiębiorcę, który prowadził taką działalność przed dniem 31 października 2021 r. upływa 30 kwietnia 2022 r.
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie takiej działalności od 31 października 2021 r. lub później, lub dopiero planują jej rozpoczęcie powinni uzyskać wpis przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

Wpis do rejestru dokonywany jest w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Jakie wymogi należy spełnić, by wykonywać działalność na rzecz spółek lub trustów?

Działalność na rzecz spółek lub trustów może być wykonywana przez:
1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym), przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Powyższy wymóg dotyczy także osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub trustów oraz beneficjentów rzeczywistych podmiotu prowadzącego działalność na rzecz spółek lub trustów.

Osoby fizyczne, o których mowa powyżej, są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów. Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku:
1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub
2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów
- potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Jakie dane zawiera wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Wniosek o wpis do rejestru zawiera imię i nazwisko albo nazwę (firmę) przedsiębiorcy, numer w KRS (o ile posiada) oraz NIP, wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów (wśród wymienionych powyżej) i podpisywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym składającego wniosek.
Do wniosku dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku, o znajomości warunków wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 129b (wymóg niekaralności) i art. 129c (specjalne kwalifikacje) wymienionej ustawy. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku nie dołącza się zaświadczenia o niekaralności oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością na rzecz spółek lub trustów.

Wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów może złożyć albo osoba (osoby) uprawnione do reprezentacji spółki, albo pełnomocnik. Jeżeli wniosek o wpis składa pełnomocnik, powinien do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jakie kary grożą za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru?
Za prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów grozi kara do 100.000 złotych.

 

autor: radca prawny Patrycja Dados


PLIKI DO POBRANIA