In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? | #ukraine
2022-03-31

W ustawie z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (‘specustawa”) określona została uproszczona procedura zatrudniania obywateli Ukrainy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski jest obywatel Ukrainy:

a)     który przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b)    posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin, do którego obywatelom Ukrainy przysługuje prawo wjazdu do Polski na szczególnych zasadach zostanie określony w odrębnych przepisach. Legalność wjazdu obywatela Ukrainy może być potwierdzona m.in. stemplem polskiej Straży Granicznej umieszczonym w paszporcie lub innych dokumencie podróży obywatela Ukrainy podczas kontroli granicznej. Jeżeli wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, obywatel Ukrainy powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski. Pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (bez względu na to, kiedy obywatel Ukrainy przybył do Polski).

Do wykonywania pracy na terytorium Polski na mocy specustawy uprawniony jest także obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Polski na podstawie innych tytułów pobytowych (np. na podstawie zezwolenia stałego, zezwolenia czasowego), tj. przybył przez rozpoczęciem działań wojennych, a także małżonek obywatela Ukrainy, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Polski powinien powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: praca.gov.pl. W powiadomieniu podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje informacje dotyczące podmiotu powierzającego tj. firma, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer KRS, NIP, REGON, dane osobowe obywatela Ukrainy tj. imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj, numer i seria dokumentu podróży (nie jest wymagane posiadanie numeru PESEL) oraz informacje dotyczące wykonywanej pracy – rodzaj umowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, miejsce pracy.

Specustawa dała także wskazanym powyżej obywatelom Ukrainy uprawnienie do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Nadto obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie specustawy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Uprawnienie to przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

 

autor: radca prawny Patrycja Dados