In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Regulamin szkoleń online | GWLAW

Regulamin szkoleń organizowanych on-line w formie webinarium

przez Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-112), ul. Bagno 2 lok. 71, zwany dalej Organizatorem lub GWLaw, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000467341, NIP 5252558402, Regon 146768660, organizuje szkolenia i warsztaty.
 2. Szkolenia odbywają się on-line w formie webinarium.
 3. Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego lub np. odrębną umową.
 4. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

 

§ 2. Prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia

 1. Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, w przypadku szkolenia on-line, upływa najpóźniej do momentu rozpoczęcia szkolenia.
 3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
 4. Aplikacja webinarowa nie nakłada ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników. Natomiast maksymalna liczba uczestników jednego webinarium to 50 osób. W związku z tym w szkoleniu będzie mogło wziąć udział pierwszych 50 osób, które dołączą w momencie rozpoczęcia wydarzenia.
 5. W przypadku szkolenia on-line Uczestnik, rejestrując się na webinarium, potwierdza uczestnictwo w szkoleniu.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu w każdej chwili.
 7. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.

 

§ 3. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dane szkolenie nie mogło się odbyć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zaproponowania innego

 

terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez stronę www.gwlaw.pl, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy, na której jest organizowane webinarium.

 1. Czat dostępny w aplikacji webinarowej będzie moderowany. Oznacza to, że nie wszystkie wysłane przez Uczestników pytania, będą pojawiać się na czacie publicznym; webinarium skierowane jest do podmiotów, które szukają odpowiedzi na inne pytania wykraczające poza temat spotkania, prowadzący nie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące innych tematów niż określone w temacie webinaru
 2. Przebieg szkolenia on-line będzie rejestrowany i może zostać udostępniony m.in. na stronie internetowej www.gwlaw.pl i kanał YT GWLAW nieograniczonemu kręgowi odbiorców w celach popularyzowania wiedzy. Pytania zadane przez Uczestników mogą zostać udostępnione, jednak dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.

 

§ 4. Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez pracowników i współpracowników GWLaw i są objęte prawami autorskimi.
 2. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest zabronione.

 

§ 5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-112), ul. Bagno 2 lok. 71.
 2. Organizator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, ale w przedmiocie spraw związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres [sekretariat@gwlaw.pl].
 3. Dane osobowe zbierane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia na szkolenie. Dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia szkolenia, w tym kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia Uczestnika, ewentualnego przesłania przez Organizatora drogą elektroniczną materiałów związanych ze szkoleniem przed lub po szkoleniu oraz w celu przygotowywania zestawień, analiz statystyk dotyczących szkolenia na użytek wewnętrzny organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w szkoleniu.
 4. Jeżeli Uczestnik wyrazi na to zgodę w formularzy zgłoszeniowym dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania na adres e-mail Uczestnika drogą elektroniczną  informacji handlowych i materiałów reklamowych, również w postaci newslettera.
 5. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia będą przetwarzane do czasu:

-  zrealizowania szkolenia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zanonimizowanie tych danych;

 

-   cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

z uwzględnieniem okresu niezbędnego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń; w każdym przypadku nie dłużej niż trzy lata po zakończeniu szkolenia.

 1. Administrator może w celach wskazanych w ust. 5 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych Uczestników: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres elektroniczny (email), zebrane w trakcie rejestracji na szkolenie.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo do:

1)   dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;

2)   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:

1)   GWLaw jako Administrator danych osobowych;

2)   podmioty współpracujące z GWLaw takie jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów - jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z GWLaw umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących dane osobowe.

 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.

10.Dane osobowe Uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na szkolenie do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych ze szkoleniem.
 2. Wszelkie     pytania     dotyczące     szkoleń     prosimy     kierować     pod     adresem     e-mail:[sekretariat@gwlaw.pl].
 3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.