In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Wsparcie antykryzysowe dla kolejnych branż
2022-02-28

Dnia 20 grudnia 2021 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Na mocy ww. rozporządzenia przyznano kolejne wsparcie dla następujących branż (działalność przeważająca według stanu w rejestrze REGON na dzień 31 marca 2021 roku):

– 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,

– 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

– 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Przedsiębiorcy z ww. branż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe, jeżeli przychód, jaki uzyskali z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy, w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Nie ma określonego terminu na złożenie wniosku o świadczenie postojowe (o to świadczenie przedsiębiorcy mogą wnioskować aż sześciokrotnie – jednak świadczenia postojowe z poprzednich tarcz wliczają się do limitu).

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy ze wskazanych powyżej branż mogą wnioskować o jednokrotną dotację w kwocie do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli a) w grudniu 2021 uzyskali przychód z działalności niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. oraz b) nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. Wnioski o dotację można składać do 15 kwietnia 2021 r.

Płatnicy składek ze wskazanych powyżej branż mogą ubiegać się także o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2021 r., jeżeli a) uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. oraz b) byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r. O zwolnienie z opłacania składek ZUS można ubiegać się już tylko do 28 lutego 2022 r.

autor: radca prawny Patrycja Dados