In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zmiana zasad podpisywania sprawozdań finansowych
2022-02-28

1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła zasady podpisywania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane elektronicznie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także kierownika jednostki (tu bez zmian). Jeżeli jednak jednostką kieruje organ wieloosobowy (np. zarząd spółki z o.o.), to wystarczające jest by sprawozdanie finansowe podpisane zostało przez co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład tego wieloosobowego organu (np. jednego członka zarządu). W takiej sytuacji pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu zobligowane są do złożenia oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Oświadczenie to sporządza się albo w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, albo w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem. W przypadku, gdy oświadczenie zostanie sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, to osoba podpisująca sprawozdanie finansowe zapewnia sporządzenie elektronicznej kopii oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać dołączone do sprawozdania finansowego.

W dalszym ciągu możliwe jest podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkich członków wieloosobowego organu. Wtedy nie sporządza się dodatkowych oświadczeń.

Powyższe dotyczy również sprawozdania z działalności jednostki.

autor: radca prawny Patrycja Dados