In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Płatności gotówkowe i bezgotówkowe – jak wygląda to dzisiaj i zmiany od 1 stycznia 2023 roku.
2022-02-28

I.          Płatności dotyczące zobowiązań pieniężnych dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) mogą regulować swoje zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wobec innego przedsiębiorcy zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej, przy czym w tej pierwszej wskazanej formie tylko jeśli jednorazowa wartość transakcji wynosi DZISIAJ - nie więcej niż 15.000 zł brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT). Jeżeli więc wartość transakcji przekracza kwotę 15.000 zł brutto, płatność powinna być zrealizowana z wykorzystaniem rachunku płatniczego.

 Od dnia 1 stycznia 2023 roku kwota limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami wynosić będzie 8.000 zł brutto.

Płatność bezgotówkowa to transfer elektroniczny pomiędzy dwoma bankowymi rachunkami płatniczymi. Wpłata gotówki na rachunek bankowy kontrahenta a także wykonanie przelewu pocztowego nie jest płatnością bezgotówkową.

Kwota limitu dotyczy wartości transakcji niezależnie od liczby płatności dokonanych w ramach tej transakcji.

Co istotne nie ma znaczenia waluta w jakiej strony dokonują rozliczenia. Jeśli cena określona jest w walucie obcej, wartość transakcji oblicza się na podstawie kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Przed dokonaniem, dzisiaj płatności powyżej 15.000 zł na rachunek innego przedsiębiorcy, będącego czynnym podatnikiem podatku VAT, przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzić czy rachunek przedsiębiorcy wobec którego dokonuje rozliczenia znajduje się na tzw. białej liście podatników.

Omówiony powyżej limit płatności gotówkowych dotyczy m.in. spółek handlowych, innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, np. fundacji prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, jednoosobowych przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG, polskiego przedsiębiorcy dokonującego transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym poza granicami Polski.

Należy zaznaczyć, iż jeśli wartość transakcji przekracza 15.000 zł brutto cała kwota musi być zapłacona bezgotówkowo, nie można podzielić jej na kwotę do 15.000 zł płatną gotówką i reszta płatną bezgotówkowo.

Powyższe limity dotyczą także zaliczek.

Przy dokonywaniu płatności ratalnej, należy pamiętać, że suma poszczególnych rat stanowi jedną wartość transakcji.

         !!! - Konsekwencje naruszenia powyższego obowiązku dokonania transakcji bezgotówkowej – kupujący nie może zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów (nie tylko w zakresie nadwyżki poza wskazany wyżej limit ale całej kwoty).

II.          Płatności dotyczące zobowiązań pieniężnych dokonywane pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem.

 Obecnie konsumenci mogą dokonywać płatności wynikających z zobowiązań pieniężnych wobec przedsiębiorcy zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej, bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie – DZISIAJ.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku kwota limitu płatności gotówkowych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą wynosić będzie 20.000 zł.

!!! - Konsekwencje naruszenia powyższego obowiązku dokonania transakcji bezgotówkowej – transakcja ta będzie stanowić dodatkowy przychód z działalności gospodarczej, tym samym powstanie do zapłaty dodatkowy podatek od tej płatności.

Również od 1 stycznia 2023 roku w przypadku sprzedaży konsumentowi towarów lub usług o wartości do 20.000 zł, to Konsument będzie miał prawo wybrać, czy chce zapłacić gotówką czy bezgotówkowo, chyba że uzgodniono w umowie określony sposób płatności. Powyższe nie będzie dotyczyć:

- sprzedaży internetowej – wyłącznie sprzedaży internetowej, gdy jest ona prowadzona zarówno internetowo jak i stacjonarnie,

- sprzedaży w punktach samoobsługowych, w których nie są obecni pracownicy,

- sprzedaży w trakcie imprez masowych.

Należy pamiętać, iż od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mający obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, muszą, co do zasady, umożliwić konsumentom zapłatę bezgotówkowo w każdym miejscu prowadzenia działalności.

 

 autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka