In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Polski Ład – wybrane zmiany w podatkach obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.
2022-02-28

Od 1 stycznia 2022 roku:

1)   wydatki na spłatę kredytów (pożyczek) oraz odsetek od tych kredytów (pożyczek) zaciągniętych przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia należą do wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów wskazujących ulgę mieszkaniową, tym samym rozszerzono zakres ulgi mieszkaniowej,

2)   istnieje możliwość odliczania od podstawy obliczenia podatku wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej, która posiada lub będzie posiadać co najmniej 5% udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej,

3)   opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychody z kapitałów pieniężnych – podlegają przychody z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, z wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku,

4)   opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychody z kapitałów pieniężnych – podlegają przychody z tytułu otrzymania udziałów (akcji), papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych oraz pochodnych instrumentów finansowych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, z wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce,

5)   można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej,

6)   istnieje możliwość odliczania od podstawy obliczania podatku wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,

7)   istnieje zwolnienie od podatku obejmujące określone przychody podatników, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci,

8)   istnieje możliwość odliczania od dochodu składek płaconych na rzecz związków zawodowych.

 

autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka