In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Osoba powołana do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – stanowisko ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2022 r
2022-02-28

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zmiany m.in. do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęte zostały osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Jak wynika ze stanowiska Ministra Zdrowia są to m.in. członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej oraz członkowie komisji egzaminacyjnych. Jak czytamy w stanowisku, celem wprowadzenie takiego obowiązku wobec ww. podmiotów było zrównanie sytuacji osób osiągających dochody ze stosunków zbliżoną do struktury zlecenia z osobami objętymi już obowiązkiem ubezpieczenia i prawem do świadczeń opieki zdrowotnej oraz oskładkowania składką zdrowotną wszelkich przychodów proporcjonalnie do możliwości finansowych ubezpieczonego. Minister Zdrowia podkreśla, iż system ubezpieczenia zdrowotnego opiera się m.in. na zasadzie solidarności społecznej, tym samym zakłada obciążenie składką w oderwaniu od indywidualnego stanu zdrowia ubezpieczonego i wymaga każdorazowo opłacenia składki od dochodów osiąganych z podejmowanych aktywności zawodowych.

Mając na względzie dyrektywę wykładni językowej prawa, Minister Zdrowia wskazuje, iż należy przyjąć, że wyrażenie „akt powołania”, użyty w wyżej przywołanym przepisie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie można utożsamiać z wyrażaniami odnoszącymi się do „wyboru” do pełnienia funkcji organów stanowiących osób prawnych. Mając na względzie powyższe oraz wykładnię systemową, osoby „wybrane” do pełnienia funkcji w organach osób prawnych w obecnym stanie prawnym nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, jako nie podlegające obowiązkowi opłacenia składki zdrowotnej.  

Osoby powołane na mocy aktu powołania podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Jak zaznacza w swym stanowisku Minister Zdrowia, nie ma znaczenia, czy dany przychód jest określany pojęciem wynagrodzenia czy np. diety. Idąc dalej, Minister Zdrowia wskazał, iż wynagrodzenie o którym mowa powyżej należy rozumieć w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalania obowiązków daninowych. Brak jest przepisów ograniczających „wynagrodzenie” do konkretnych, ściśle określonych przychodów, tym samym, wszelkie przychody związane z pełnieniem funkcji na podstawie aktu powołania stanowią podstawę ustalenia składki zdrowotnej. 


autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka