In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Opodatkowanie działalności wykonywanej osobiście | Newsletter styczeń 2022
2022-01-26

W związku z wejściem przepisów, zwanych potocznie „Nowym Ładem”, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stawiają sobie pytanie jaką formę opodatkowania w zakresie podatku dochodowego wybrać. Generalnie do wyboru mają:

  1. Zasady ogólne.
  2. Podatek liniowy.
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przepisy wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 roku dla każdej z wyżej wymienionych form przewidują inny sposób liczenia składki zdrowotnej.

ZASADY OGÓLNE

Charakteryzują się dwoma stawkami podatku 17% oraz 32 %. Kwota wolna wynosie 30.000,00 zł, a więc miesięczne pomniejszenie podatku wynosi 425,00 zł. Drugi próg podatkowy ustalono na poziomie 120.000,00 zł. Dodatkowo wprowadzono ulgę dla klasy średniej, dla osób osiągających przychód roczny w widełkach w łącznej wysokości od 68.412,00 zł do 133.692,00 zł rocznie. Zgodnie z objaśnieniami MF nawet w przypadku gdy jedno z małżonków nie osiąga dochodu w trakcie roku to przy wspólnym rozliczeniu małżonków oboje zachowuję prawo do stosowania ulgi w przypadku gdy połowa dochodu mieści się w widełkach. Składka wynosi ona 9% dochodu (składka za styczeń 2022 dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 419,92 zł). W ramach zasad ogólnych zastosowanie ma szereg ulg przewidzianych w ustawie, w tym ulga na dziecko, prototyp, IP BOX, konsolidacje, rehabilitacyjna, termomodernizacyjna.

 PODATEK LINIOWY

Charakteryzuje się stałą 19-procentową stawką podatku, niezależną od poziomu dochodów. Wyboru podatku liniowego dokonujemy poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Istotne! W przypadku podatku liniowego nie występuje kwota wolna od podatku. Nie ma także możliwości wspólnego rozliczenia małżonków oraz możliwości skorzystania z szeregu innych ulg.

Kasa chorych w ramach podatku liniowego wynosi 4,9 % dochodu jednak nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia (nie niższa niż 270,90 zł). Składka za styczeń 2022 r wynosi 419,92 zł

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą zwaną potocznie Polski Nowy ład obecnie stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Na ryczałt poza osobami fizycznymi mogą się zdecydować: przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000,00 euro (obecnie w przeliczeniu 9.188.200,00 zł). Opodatkowane są przychody pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Składka zdrowotna płacona jest także ryczałtowo zależnie od poziomu przychód. Wysokość składki w 2022 roku przedstawia się następująco:

Opodatkowanie w formie ryczałtu można zgłosić w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej lub rejestrując spółkę cywilną osób fizycznych we wnioski o wpis do działalności CEIDG. W przypadku zmiany formy opodatkowania oświadczenie można złożyć w urzędu miasta lub gminy albo do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Skala podatkowa, podatek liniowy czy ryczałt?

Analizując wszystkie zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku w celu odpowiedzi na pytanie jaka forma opodatkowania będzie optymalna dla mojej działalności konieczna jest analiza struktury przychodów i kosztów, wysokość składki zdrowotnej, a także ograniczenia wynikająca z poszczególnych form. Podatek liniowy daje nam stałą stawkę podatku oraz niższy procent składki zdrowotnej. Zasady ogólne poprzez podwyższenie kwoty wolnej oraz kwoty drugiego progu podatkowego będą korzystne tylko do pewnego poziomu dochodów. Zmiana definicji wolnych zawodów oraz stawek podatku ryczałtowego przy wysokim poziomie przychodów oraz niskim poziomie kosztów może przemawiać za wyborem tej formy opodatkowania.

Kilka przykładów rozliczenia rocznego programisty zależnie od wybranej formy opodatkowania do pobrania poniżej


PLIKI DO POBRANIA