In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Spółka ma stratę. Podatek minimalny - czym jest i kiedy spółka musi go zapłacić? | Newsletter styczeń 2022
2022-01-26

Podatek minimalny - czym jest i kiedy spółka musi go zapłacić?

Zgodnie z  art. 24ca ustawy o CIT minimalny podatek dochodowy zapłacą spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które w danym roku:

  • poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • będą miały dochodowość nie większą niż 1 proc. (udział dochodów z działalności operacyjnej w przychodach operacyjnych, czyli innych niż z zysków kapitałowych).

Podatek minimalny obejmuje wszystkich podatników CIT poza wyłączeniami określonymi w ustawie (m.in.: rozpoczynający działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, przedsiębiorstwa finansowe, spółki gdy udziałowcami, akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lotnicze i morskie, podmioty prowadzące działalność w zakresie wydobycia kopalin).

Stawka podatku wynosi 10 %. Podatek płatny jest na podstawie rozliczenia rocznego w terminie płatności CIT.

Kwotę podatku minimalnego będzie można pomniejszyć o CIT za ten sam rok podatkowy, a kwotę zapłaconego podatku minimalnego będzie można odliczyć od CIT w kolejnych trzech latach podatkowych.

Zgodnie z objaśnieniami prezentowanymi przez MF odliczenie straty z lat ubiegłych nie spowoduje obniżenia rentowności.

Podstawę opodatkowania stanowi suma (art. 24ca ust. 3 ustawy o CIT):

  • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz,
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej wartość 30% EBIDTA, oraz
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
  • kosztów:

a)     usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

b)    wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości,

c)     przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych przekraczających wartość 3 mln złotych powiększonych o 5%.

Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o wartość dochodów zwolnionych z podatku w SSE oraz w zakresie dochodów z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752) oraz wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18, z wyłączeniem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f, przy czym art. 27 ust. 4a stosuje się odpowiednio.

Podsumowując wprowadzone przepisy dotkną wielu podatników CIT, zarówno korporacje jak i przedsiębiorstwa niskomarżowe, spowoduje to dodatkowe zwiększenie obciążeń podatników, którzy w celu uniknięcia nowej daniny zmuszeni będą do szczegółowej analizy oraz zmiany polityki kosztowej.

 

autor: Urszula Ogorzałek - specjalista ds. podatków