In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zmiany w prawie w zakresie przedawnienia roszczeń oraz wyzysku | Newsletter styczeń 2022
2022-01-26

Zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń. 

21 grudnia 2021 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”), wprowadzającą m.in. zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z Nowelizacją od 30 czerwca 2022 roku (wejście w życie nowych przepisów w tym zakresie), bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, poza dotychczas wymienionymi sprawami w art. 121 Kodeksu cywilnego, także:

1)    co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji,

2)    co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Mając na uwadze powyższą zmianę, znowelizowano art. 123 § 1 uchylając pkt 3 i art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego.

Obecnie bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji i po każdym takim przerwaniu biegnie na nowo.

Od 30 czerwca 2022 roku w przypadku mediacji i zawezwania do próby ugodowej termin przedawnienia będzie jedynie ulegał zawieszeniu, a po zakończeniu postępowania będzie kontynuował swój bieg, a nie biegł na nowo.

Nowelizacja zakłada, że do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie wyzysku.

Zgodnie z Nowelizacją wyzysk będzie miał miejsce także w przypadku braku dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy.

Nadto wyzyskiwany będzie mógł wedle swego wyboru żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia albo unieważnienia umowy, a nie jak dotychczas zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia, a dopiero gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione unieważnienia umowy. Uprawnienia powyższe wygasać będą z upływem trzech lat od dnia zawarcia umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument – z upływem sześciu lat.

Nowelizacja wprowadza domniemanie, zgodnie z którym, jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, to przewyższa je w stopniu rażącym.

 

autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka