In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Wybrane zmiany w prawie podatkowym dotyczące przedsiębiorców od stycznia 2022 r. | Wybrane ulgi podatkowe wprowadzone przez „Polski Nowy Ład”
2021-12-27

a)     „Ulga dla klasy średniej”

W związku z tym, iż zmiany w zakresie braku możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej spowodowałyby uzyskiwanie przez część podatników niższego wynagrodzenia netto, wprowadzono dodatkową ulgę dla części pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, a rozliczających się na zasadach ogólnych, która obejmie osoby uzyskujące miesięczne dochody brutto w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł. Należy przy tym zaznaczyć, iż przedmiotowa ulga nie znajdzie zastosowania w stosunku do zleceniobiorców, osób otrzymujących wynagrodzenie na podstawie kontraktu menadżerskiego, czy członków zarządu wynagradzanych na podstawie aktu powołania. Przedmiotowa ulga będzie kalkulowana w okresach miesięcznych, a pracodawca będzie obowiązany stosować ją przy rozliczaniu listy płac za miesiące, w których przychody pracownika w danym zakładzie pracy osiągną wskazany wyżej przedział kwotowy. Spowoduje to konieczność odpowiedniego dostosowania systemu płac.   

b)    Ulga na prototyp

Nowym rozwiązaniem przewidzianym w Polskim Nowym Ładzie będzie ulga na prototyp, która ma polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

Za koszty produkcji próbnej nowego produktu będzie można uznać:

  • cenę nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
  • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
  • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu będzie można zaliczyć natomiast koszty m.in. badań, ekspertyz, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia. Odliczenie będzie przysługiwać, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie oraz nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

c)     Ulga na robotyzację

Ulgą związaną również z postępem technologicznym, jest ulga na robotyzację, umożliwiająca przedsiębiorcy prowadzącemu działalność produkcyjną i inwestującemu w zakup nowych robotów, odliczyć od podstawy opodatkowania poniesione w tym celu koszty.

Przedmiotowa ulga będzie przysługiwała na zakup robota przemysłowego, przez co rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, tj. w pierwszej kolejności zaliczą poniesione wydatki do kosztów podatkowych, a następnie będą mieli prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% powyższych wydatków.

Odliczenie to dotyczyć ma m.in. kosztów zakupu lub leasingowania fabrycznie nowych robotów, zakupu oprogramowania, zakupu maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt oraz zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Zgodnie z Polskim Nowym Ładem ulga zostanie wprowadzona na 5 lat i ma obejmować wydatki poniesione w latach 2022-2026

 

autor: adwokat Anna Kolesińska