In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Wybrane zmiany w prawie podatkowym dotyczące przedsiębiorców od stycznia 2022 r. |Zmiany dotyczące obowiązku naliczania i odprowadzania składki zdrowotnej.
2021-12-27

Zmiany dotyczące obowiązku naliczania i odprowadzania składki zdrowotnej.

Zgodnie z nowymi przepisami od stycznia nie będzie już możliwości odliczania od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne. Stawki tej składki będą kształtowały się na poziomie 9% podstawy wymiaru dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych oraz 4,9% dochodu przedsiębiorcy pomniejszonego o składki ZUS, dla osób rozliczających dochody z działalności gospodarczej liniową stawką 19%

Polski Nowy Ład wprowadza również szeroko zakrojone zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej, które dotyczą w szczególności członków zarządu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w różnorakich reżimach podatkowych:

- członkowie zarządu powołani na mocy uchwały (oraz inne osoby powołane do pełnienia swoich funkcji na podstawie aktu powołania), pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, zostaną objęci ubezpieczeniem zdrowotnym;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód opodatkowany jest stawką liniową lub progresywną będą naliczały składkę zdrowotną w ten sposób, iż podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie dochód osiągnięty w danym miesiącu, co spowoduje znaczny wzrost obciążeń z tytułu składki;

- w sytuacji, gdy w danym miesiącu podatnik prowadzący działalność gospodarczą uzyska dochód niższy niż minimalne wynagrodzenie lub wystąpi strata, składka zdrowotna zostanie naliczona od podstawy stanowiącej minimalne wynagrodzenie ogłoszone na dany rok podatkowy (tym samym najniższa składka zdrowotna obliczona zgodnie z tymi zasadami to ok. 271 zł miesięcznie),

- wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, uzależniona będzie od dwóch czynników: przychodu, jaki został osiągnięty w okresie, z który należne są składki ora wysokości przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. 

  

autor: adwokat Anna Kolesińska