In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Wydatki ponoszone w związku z nabyciem artykułów spożywczych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
2021-11-30

Takie stanowisko potwierdził w interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 12.11.2021 r., o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.438.2021.1.MZA.

Spółka – wnioskodawca - zwróciła się z zapytaniem o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na artykuły spożywcze, takie jak woda, kawa, herbata, cukier, mleko, napoje, soki, ciastka, herbatniki, paluszki, cukierki, owoce, itp. udostępniane w biurze spółki pracownikom i współpracownikom podczas godzin pracy. Spółka, jak wynika z interpretacji, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pasz dla zwierząt i zatrudnia pracowników (na podstawie umów o pracę), a także współpracuje z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą świadczącymi usługi na rzecz spółki na podstawie stałej umowy o współpracę. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie również współpracować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Ilekroć we wniosku mowa jest o „współpracownikach”, wnioskodawca zaznaczył, że należy przez to rozumieć osoby stale współpracujące ze spółką na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło oraz osoby świadczące stałe usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ponosi wydatki na artykuły spożywcze, które udostępnia nieodpłatnie swoim pracownikom, współpracownikom. Artykuły te są dostępne we wspólnych pomieszczeniach biurowych, a także podczas narad i spotkań wewnętrznych, a ich wykorzystywanie nie jest szczegółowo ewidencjonowane ani limitowane. Pracownicy i współpracownicy mogą korzystać z tych artykułów w czasie godzin pracy (w tym podczas przerw). Są to standardowe artykułu, nie wystawne ani nie luksusowe. Spółka nabywa te artykuły i udostępnia je pracownikom i współpracownikom celem zapewnienie komfortu pracy, a co w rezultacie ma przyczynić się do utrzymania motywacji do należytego wykonywania obowiązków i odpowiedniego poziomu satysfakcji z pracy. Powyższe pozytywnie wpływa więc także na działalność spółki, stanowiąc zachętę do dalszej pracy w spółce. W rezultacie, wnioskodawca może osiągać dobre wyniki biznesowe, a w szczególności uzyskiwać coraz wyższe przychody. Środki na nabycie wskazanych artykułów spożywczych nie pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a wydatki na zakup powyższych produktów są należycie dokumentowane - spółka dysponuje fakturami wystawionymi przez sprzedawców tych towarów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów, niewymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, pod warunkiem, że dokona oceny pod kątem celowości i wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenia źródła przychodów. Tym samym, jak wynika z przedmiotowej interpretacji, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Możliwość zakwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny, tego czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, że wydatek ten przyczyni się do powstania przychodu, zachowaniu lub zabezpieczenia źródła przychodu. Wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów są, jak podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, m.in. koszty reprezentacji. Niemniej jednak, jak wskazał, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, pojęcie reprezentacji nie obejmuje tych działań, które są podejmowane w stosunku do własnych pracowników oraz współpracowników. Koszty te nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Służą stworzeniu przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, dbałości o pracowników i współpracowników, co wiąże te osoby ze spółką i przekłada się na większą efektywność wykonywanych przez te osoby czynności, skutkiem czego są wyższe przychody spółki.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż wydatki ponoszone w związku z nabyciem artykułów spożywczych, które są udostępniane w biurze spółki pracownikom oraz współpracownikom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka